top of page

HAKKIMIZDA

Kuruluş

Vakfımız 2012 yılında kurulmuştur.

Misyonumuz

Yerüstü hazinesi olan insan kaynağını keşfetmek, yönlendirmek, geliştirmek, Ülkemizin ve Dünyanın gelişimine ve mutluluğuna katkıda bulunacak lider şahsiyetli bireyler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Bireylerin farklı yeteneklerini keşfetmek ve bu yeteneklerine özel eğitim imkânı sunmak.

Değerlerimiz

Adalet

Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı adaletle hizmet eder. Desteğe ihtiyaç duyan üstün yetenekli herkese, ayırım gözetmeden ulaşır.

TÜZDEV “Adalet” değerini;

 • Her kesime, sınıfa, kişiye karşı din, dil, ırk, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapmadan aynı tutum ve davranışı sergileyerek,

 • Her durumu ve seçeneği adil ve tarafsız bir biçimde değerlendirerek,

 • Tüm faaliyetlerinde ve hizmetlerinde adalet değerine uygun hareket ederek,

 • İnsani değerlerin yaygınlaştırılmasıyla kalıcı saygıya katkıda bulunarak,

 • Nedenine bakmaksızın her türlü şiddetin karşısında durarak; tolerans, hoşgörü ve sadelik içerisinde kültür haline getirir.

 

Açık İletişim

Varoluş sebebi gereği kalıplardan ve önyargılardan uzak, paylaşımcıdır. Bilgiyi bağışçıları, çözüm ortakları ve toplum ile paylaşır, ulaşılabilir kılar. TÜZDEV “Açık İletişim” değerini;

 • Bilgi ve deneyimleri paylaşarak,

 • Toplumla etkileşime girerek,

 • Erişilebilir, şeffaf ve hesap verebilir tavır sergileyerek,

 • Sürekli ve eşzamanlı bilgi paylaşımı olduğunu bilerek,

 • Kendini kontrol etme ve ferâgat içinde mutlak doğruyu arayarak vakıf içinde kültür haline getirir.

 

Dayanışma

TÜZDEV, dayanışmanın ve yardımlaşmanın timsalidir. Bağışçılarıyla ortak değerlerde birleşir ve birlikte hareket eder. Tüm hizmetlerini toplumun gücüyle destekler. TÜZDEV mensupları ülkesinden aldığı kültür, gelenek ve birikimleriyle hizmetlerini üretirken, alçakgönüllü ve kibirsiz çalışanlarıyla kendi arasında dayanışmaya önem verir.

TÜZDEV “Dayanışma” değerini bağlılık, takım ruhu, güven, işbirliği, yardımlaşma ve paylaşım olarak tanımlar ve vakıf içinde kültür haline getirir.

 

Güven

TÜZDEV, Temel İlkeleri ve Kurumsal Değerlerini hayata geçirerek güven sağlar. İnsan onurunun korunmasını her türlü değerin üstünde tutar ve bunu teminat altına alır. Vakıf mensupları arasındaki ilişkiler güvene dayanır.

TÜZDEV “Güven” değerini;

 • Söz, iş ve davranışlarında güvenilir tavır sergileyerek,

 • Başarının ve itibarın dayanağı haline getirerek,

 • İlişkilerde güven ve sürekliliğe önem vererek,

 • Kaynak ve kapasitesi dahilinde hizmet üreterek,

 • Tutarlılık sergileyerek,

 • Üstün yeteneklerle ilgili sorunların çözümünde bir araç olarak kullanarak vakıf içinde kültür haline getirir.

 

Vakıfçılık Şerefi

Vakıfçılık halkın sağduyusunu, vicdanını, hoşgörüsünü, şefkatini ve iyilikseverliğini insanlığa hizmete dönüştürmekten şeref duymaktır. TÜZDEV mensupları ve gönüllüleri, vakfın temel ilkelerini ve kurumsal değerlerini samimi olarak benimseyen, içselleştiren, tutum, davranış ve hizmetlerine yansıtan, fedakârca hizmet üreten "Kâşiflerdir". TÜZDEV “Vakıfçılık Şerefi” değerini;

 • Kurumsal değerleri kullanarak,

 • İrade ve akılla hareket ederek,

 • Coşku, tutku ve bağlılıkla hizmet üreterek,

 • Çağdaşlığı, yenilikçiliği ve farklılığı benimseyerek,

 • “Vakıfçılık Şerefini" yüceltecek davranışlar sergileyerek vakıf içinde kültür haline getirir.

Kurumsal Büyüme ve Hizmet Ağını Genişletme Politikası

“TÜZDEV faaliyetleriyle büyüyecektir.”

Vakfın gelirlerinin, varlıklarının ve kaynak üretme gücünün artışıyla, stratejik alanlarda vakıf içi birimlerde yatırım ve istihdam gerçekleştirilecektir. Vakıf operasyonel yeterliliğini özellikle yurt içinde işbirliği, gönüllülük ve uzmanlık gerektiren alanlarda artıracaktır.

Şubeler ve temsilcilikler genel merkez stratejik alanlarına uygun biçimlenecek ve teşkilatlanma maliyetlerini asgari seviyede tutacaktır.

Sürekli faaliyet gösterilen alanlar müstakil birim veya kuruluş haline getirilecek (Eğitim, İK Hizmetleri gibi), müstakil yönetilecek; kaynak üretimi, bütçesi müstakil olarak yapılacak ve vakfın hükmî şahsiyetinden kopmadan faaliyette bulunacaktır.

 

Kaynak Üretme ve Bağış Toplama Politikası

“Bağışlar sadece vakfın amaçları doğrultusunda kullanılır.”

Vakıf teşkilatlanma maliyetlerini; vakıf inisiyatifine bırakılmış olan gayrimenkul gelirleri, iştirak karları veya sadece bu amaç için toplanmış bağışlardan karşılayabilir.

Vakıf yönetimi, yapılan bağışın yerine ulaşıp ulaşmadığına dair bilgilendirilme için gerekli imkân ve koşulları sağlayarak bilgilendirmeyi yapmak zorundadır.

 

Yetenek Ölçme, Değerlendirme ve Yönlendirme Politikası

“Üstün yeteneklerin tespiti ve uygun alanlarda değerlendirilmesi, ülkemizin geleceğinin teminatıdır.”

Bu kapsamda toplumun ihtiyaç duyduğu tespit, değerlendirme ve yönlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması için vakıf yönetimi gerekli tedbirleri alacaktır.

Vakfın öz kaynaklarından ve harcamalarından artan kaynak, birinci öncelikle yetenek keşfi hizmetlerine aktarılacaktır.

 

Eğitim Hizmetleri Politikası

“Eğitim hizmetlerinin amacı, keşif ve inkişâfın sürekli kılınmasıdır.”

Bu kapsamda eğiticilerin ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda destek için vakıf yönetimi gerekli tedbirleri alacaktır.

Vakfın özkaynaklarından ve harcamalarından artan kaynak, ikinci öncelikle eğitim hizmetlerine aktarılacaktır.

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler Politikası

“İşbirliğinin amacı etkinliği arttırmaktır, salt yardım almak veya vermek olarak değerlendirilemez.”

Vakıf ilke ve politikalarına aykırılık göstermeden; vakfın misyonu ve vakıf senedinde yazılan temel alanlar dışına çıkmadan başta Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları ve üniversiteler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak vakfın faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve topluma nüfuz etmek esastır.

İşbirliğine yönelik bir plan, vakfın yetkili organlarınca onaylanmadan işbirliği olarak kabul edilemez.

Politikalarımız

Faaliyetlerimiz

Vakıf Senedi Madde-4

 1. Başta Enderun Mektebi olmak üzere tarihimizde üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklara uygulanan eğitim metotlarını araştırmak.

 2. Günümüzde, değişik ülkelerde üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklara uygulanan eğitim metotlarını araştırmak, çeşitli ülkelerdeki eğitim metod ve kurumlarını yerinde inceleyerek tespitler yapmak.

 3. Günümüzde ülkemizde resmi ve özel kurumlarda uygulanan eğitim metotlarını araştırmak.

 4. Ülkemizde tespiti ve tanısı gerçekleştirilmiş üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar ile ve henüz kendilerine ulaşılamamış ve tanısı yapılamamış üstün yetenekli çocuklarla ilgili istatistiki araştırmalar yapmak.

 5. Tarihi zekâ ve strateji oyunlarını araştırmak, açığa çıkarmak, yaygınlaştırmak, yeni zeka ve strateji oyunları geliştirmek.

 6. Üstün zekalı ve üstün yetenekliler ile ilgili bilimsel ve akademik çalışmalar yapmak ve bunları desteklemek.

 7. Üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrencilerin tanılanmalarına yönelik çalışmalar yapmak ve bu konuda milli model ve ölçek (test) geliştirmek.

 8. Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların eğitimi faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda milli eğitim modeli geliştirmek, sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak.

 9. Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların eğitimi gerçekleştirilecek eğitim liderlerinin yetişmesi için çalışmalar yapmak, sertifika programları düzenlemek.

 10. Eğitim fakültelerinde yeteri kadar üstün zekalılar öğretmenliği bölümünün açılmasını ve buralarda nitelikli eğitim verilmesini sağlamak, bu bölümü ilk tercihleri arasında seçecek başarılı öğrencilere burs, barınma, iş ve çeşitli sosyal imkanlar sağlamak, bunların yurt dışı örneklerini incelemesini sağlayıcı çalışmalar yapmak.

 11. Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların kendilerini ve üretkenliklerini geliştirebilmelerini, sorunlarının araştırılmasını, bunlara çözüm yolları bulunmasını sağlamak, rehberlik hizmeti vermek.

 12. Aile, toplum ve milli bağlarının güçlenmesini sağlamak.

 13. Temel ahlaki değerleri taşıyan, insan haklarına saygılı, demokratik değer, tutum ve davranışlara sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

 14. En az birer doğu ve batı dilini iyi derecede öğrenmelerini sağlamak.

 15. Üstün zekalı ve üstün yeteneklilere istihdam sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

 16. Kurs, seminer, konferans, panel, kongre ve atölye gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

 17. Yurt içinde ve dışında düzenlenen kurs, seminer, konferans, panel, kongre, atölye gibi eğitim çalışmalara katılmak.

 18. Etüt merkezi, dershane, okul, üniversite gibi eğitim merkezleri açmak.

 19. Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarla ilgili kitap, dergi, broşür basmak, yayınlamak.

 20. Üstün zekalı ve üstün yetenekli ilgili belgesel, sinema filmi, dizi, reklam vb. hazırlamak yayınlamak.

 21. Üstün zekalı ve üstün yeteneklileri kendi alanında lider şahsiyetlerle tanıştırmak.

 22. Üstün zekalı ve üstün yeteneklilerin sosyal sorumluluk projesini geliştirmesi ve bu sosyal sorumluluk projelerini yönetmelerini sağlayacak imkanlar ve ortam sağlamak, organizasyonlar yapmak.

 23. Üstün zekalı ve üstün yeteneklilerin ülkenin sorun ve ihtiyaçlarını belirleyip bunların çözümüne yönelik projeler geliştirmelerini sağlamak.

 24. Üstün zekalı ve üstün yeteneklilerin beden, akıl ve ruh sağlıklarını destekleyecek, geliştirecek çalışmalar yapmak, temel erdemlerle donatılmalarını sağlamak.

 25.  Üstün zekalı ve üstün yeteneklilerle ailelerin içinde bulundukları sosyal çevrede karşılaşabilecekleri sorunları tespit etmek ve çözüme yönelik çalışmalar yapmak.

 26. Üyelerle birlikte, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklara sahip ailelere yönelik eğitim, kurs, seminer, gezi, doğa ve gezi kampı, vb. faaliyetler düzenlemek.

 27.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere üniversitelerle kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

 28. Proje desteği sağlayan üniversite kurum kuruluş veya işletmelerle ulusal veya uluslararası projeler yürütmek ya da yürütülen projelerde yer almak.

 29. Benzer vakıf ve dernekler ile amaca yönelik iş birliği yapmak federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak platformlara katılmak izin ve kurabileceği tesisler kurmak.

 30.  Benzer amaçlı sivil toplum kuruluşlarıyla gerektiğinde yasal imkanlar çerçevesinde maddeyi yardımlaşmada bulunmak.

 31. Yurtiçinde ve yurtdışında şube temsilcilik ve iktisadi işletmeler açmak.

 32. Vakıf bünyesinde danışma kurulu, sanat kurulu, bilim kurulu gibi kurullar kurmak.

 33. Uluslararası faaliyette bulunmak yetkili makamların onayı ile yurt dışındaki amaca uygun benzer örgütlere üye olmak ve bu kuruluşlarla çalışmalar yapmak yapılan çalışmalara katılmak.

 34. Ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonlar ve yarışmalar tasarım satranç zeka oyunları strateji oyunları ve benzeri düzenlemek.

 35. Üstün zekalı ve dahi Üstün yeteneklilerin eğitimine katkı sağlayacak burs kaynakları oluşturmak ve burs vermek.

 36. Burs veren kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile iletişime geçerek onların kontenjanlarını belli bir oranda kendi üyelerinin yer almasını sağlamak.

 37. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak yurt içinden ve yurt dışından aynı yine ettiği bağış kabul etmek ve bağışta bulunmak.

 38. Üstün zekalı ve üstün yetenekli bireylerin haklarını aramak onları hukuki destek vermek veya bizzat bu amaçla dava açıp takip etmek neticelendirmek.

 39. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

 40. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

 41. Vakfın amacını gerçekleştirmeye yönelik diğer faaliyetleri yapmak.

 42. İlköğretim okulu meslek yüksek okulu üniversite kurmak, eğitim kültür ve spor merkezleri açmak, işletmek ve işlettirmek.

 43. Üstün zekalı ve yetenekli çocuklarla yine üstün zekalı ve yetenekli gençler arasında köprü olmak gerektiğinde üstün zekalı ve yetenekli gençlere ve yetişkinlere yönelik faaliyetlerde bulunmak.

Vakfımıza, 17.01.2024 tarih ve 8100  sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla vergi muafiyeti tanınmıştır.

bottom of page