top of page
eğitici eğitimleri afiş yeni slider.jpg

Eğitici Eğitimleri

 

Eğitim paketi, altı modül ve üç seviyeden (temel, tekâmül, ihtisas) oluşmaktadır. Toplam 18 modül eğitimi mevcuttur ve modüllerin tamamlanmasından sonra 3 adet çalıştay düzenlenecektir.


Temel Modül 1: Üstün Yetenekliyi Anlamak
“Üstün yeteneklilerin doğasını anlamak” ifadesinin anlamı, üstün yeteneğin türünü ve seviyesini anlamaktır. Üstün yetenekli öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri, ilk bakışta gözlemleyemesek de bu öğrencileri sınıf arkadaşlarından ayıran özelliklerdir.

Temel Modül 1 ile;

 • Güçlü yönler, üstün yetenek ve hüner arasındaki farkları anlayacak, öğrencileriniz arasında bulunan bu özellikteki öğrencilerin bir kısmını fark edeceksiniz.

 • Genel anlamda üstün yeteneklilerin veya öğrencileriniz arasındaki bazılarının bilişsel ve duyuşsal özelliklerini tespit edebileceksiniz.

 • Sınıfınızdaki veya okulunuzdaki hüner gelişimi alanında içsel zekânın ve çevresel katalizörlerin etkilerini değerlendirebileceksiniz.

Temel Modül 2: Üstün Yetenekli Öğrencileri Tespit
Tanılama süreçleri, kültürel olarak farklı üstün yetenekli öğrencilerden dezavantajlı gruplara kadar etkili olan süreçlere de özel önem veren hususları kapsayan çeşitli uygulamalardan oluşur. IQ testi veya ayrıştırmada kullanılan öğretmen tespiti gibi tek bir ölçütten ziyade farklı yaklaşım kombinasyonlarının kullanımını özellikle vurguluyoruz.

 

Temel Modül 2 ile;

 • Tanılamanın amacını anlayacaksınız.

 • Objektif ve sübjektif tanılama araçlarının farklarını ve ne zaman kullanılacaklarını anlayacaksınız.

 • Tanılama için kullanılabilecek farklı araçları tanıyacaksınız.

 • Çoklu tanılama kriterlerine duyulan ihtiyacın farkına varacaksınız.

Temel Modül 3: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sosyal ve Duygusal Gelişimi
Üstün yetenekli öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını ve özelliklerini anlamak, bu öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimde sınıf arkadaşlarından hangi yönlerde farklı geliştiklerini anlamak; üstün yetenekli öğrencileri ve ailelerini desteklemek; üstün yeteneklilerde olumlu sosyal alışkanlıkların ve destekleyici akran ilişkilerinin gelişimini güçlendirecek öğretim stratejileri ve sınıf yapıları oluşturmaktır.

 

Temel Modül 3 ile;

 • Zihinsel açıdan üstün yetenekli öğrencilerin, kendi yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında duyuşsal gelişimde hangi yönlerden farklı olduklarını anlayacaksınız.

 • Akran kabulü için kendi yeteneklerini maskeleyebilen parlak öğrencilerin davranışlarını belirleyeceksiniz.

 • Üst seviye yeteneklerin göstergesi olabilen “aşırı telaş” halini tanıyacaksınız.

Temel Modül 4: Üstün Yetenekli Öğrencilerde Beklenenden Düşük Başarıyı Anlamak
Üstün yetenekli öğrencilerin beklenenden düşük başarı göstermelerinin sebeplerini anlamak, düşük başarılı üstün yeteneklileri tespit etmek, düşük başarıyı önlemek ve düşük başarı döngüsünü tersine çevirmek üzere tasarlanan müdahale planlarını yapmaktır.

 

Temel Modül 4 ile;

 • Derslerinizde akademik açıdan beklenenden düşük başarı gösteren üstün yeteneklilerin farkındaysanız, beklenenden düşük başarının uygun tanımının neden gerekli olduğunu anlayacaksınız.

 • Üstün yetenekli öğrencilerdeki beklenenden düşük başarının bazı sebeplerinin farkına varacaksınız.

 • Beklenenden düşük akademik başarının, üstün yetenekli öğrencilerin ortak sorunu dolduğunu ve özellikle bazı kültürel azınlıklarda ve düşük sosyo-ekonomik statülü gruplarda tespitinin genelde zor olduğunu anlayacaksınız.

 • Üstün yetenekli ama akademik yönden beklenenden düşük başarı gösterenlerin belirlenmesine yardımcı olacak ipuçlarını veren özellikleri ve davranışları anlayacaksınız.

Temel Modül 5: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Müfredat Farklılaştırma
Genel sınıflardaki üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme seviyesini artıracak müfredat farklılaştırma yöntemlerini ve öğretim stratejilerini belirleme, üstün yetenekli öğrenciler üzerinde etkili olduğu uluslararası araştırmalarla belirlenen zenginleştirme modellerini uygun şekilde kullanmaktır: ön-test uygulamaları, müfredat sıkıştırma ve bireysel programlama.

 

Temel Modül 5 ile;

 • Özellikle üstün yetenekli öğrencilere ilişkin farklılaştırmanın tanımını ve amacını açıklayacaksınız.

 • bir ünite çalışmasında, farklılaştırmanın bileşenlerini analiz edeceksiniz.

 • Müfredat sıkıştırma prosesini tanımlayacaksınız.

 • Öğrettiğiniz bir ünite için sonuca odaklı bir ön test geliştireceksiniz.

Temel Modül 6: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Şartları Hazırlama ve Program Geliştirme
Kurum içi uygulama stratejilerinin belirlenmesi ve yetenek izleme, başarı veya ilgiye göre gruplama, hızlandırılmış işleyişin farklı şekilleri bu kapsamda ele alınmaktadır. Öğrencinin akademik ve sosyal gelişimi hakkındaki farklı stratejilerin etkilerine özel önem verilmelidir.

Temel Modül 6 ile;

 • Çeşitli gruplama seçeneklerinin akademik ve sosyal sonuçlarını anlayacaksınız.

 • Yeteneği, başarıyı veya ilgi gruplarını anlayacak ve izleyecek stratejileri kullanabileceksiniz.

 • Hızlandırma yapıp yapmayacağınıza ve nasıl uygulayacağınıza karar vermenizi sağlayacak uygulamaların farkında olacaksınız.

Tekâmül Modülü 1: Üstün Yetenekliyi Anlamak

Üstün yetenek ile güçlü yönler arasındaki farkı tartıştık; Gagné’nin Farklılaştırılmış Üstün Yeteneklilik ve Hüner Modeli’ni ve bir öğrencinin üstün yetenekli olabileceği pek çok durumu inceledik. Üstün yeteneklerin (yüksek potansiyel) hünere (yüksek performansa) tahvilindeki kişilik ve çevre özelliklerinin etkisini keşfettik. Üstün yetenekli çocukların ve ergenlerin, hem bilişsel hem de sosyo-duygusal gelişimde akranlarından farklılaştığı bazı taraflarına baktık.

Tekâmül Modülü 1 ile;

 • Üç üstün yeteneklilik modeli arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri analiz edeceksiniz: Renzulli’nin “üç halka” modeli, Tannenbaum’un “deniz yıldızı” modeli ve Gagné’nin Farklılaştırılmış Modeli. Her bir modelin okulunuzdaki olası kullanımlarını analiz edeceksiniz.

 • Üstün yetenekliliğin beş seviyesi ile bu grupların nüfustaki yaygınlığı arasında ilişki kuracak; muhtemel başarısızlığın ve sosyal tecridin sonuçlarını değerlendireceksiniz.

 • Siz ve meslektaşlarınız, bu öğrencilerin farklı öğrenme tarzları hakkında kazandığınız yeni anlayışı temel alarak, müfredatın seviyesini, hızını ve komplekslik derecesini farklılaştırmanın yollarını planlayacaksınız.

 • Üstün yeteneklilik ve üstün yetenekli öğrencilerin beklenenden düşük başarısının sebepleri ile ilgili anlayışınızı artıracaksınız.

 

Tekâmül Modülü 2: Üstün Yetenekli Öğrencileri Tespit

Erken çocuklukta, ilkokulda ve ergenlikte etkili tanılamanın ilkelerine baktık. Bir testle veya kontrol listeleriyle değerlendirmek yerine, okulunuzdaki üstün yetenekli veya hünerli öğrencileri mümkün olduğunca yüksek oranda tespit etmek için bir “güvenlik ağı” oluşturan objektif ve sübjektif ölçütlerden oluşan çoklu kriterlerin nasıl kullanılacağını tartıştık. Öğretmen ve aile adaylığını ve IQ, yatkınlık ve başarı testlerini, seviye üstü testleri, dezavantajlı ve kültürel olarak farklı topluluklardan gelen öğrencileri tanılamada dinamik testin kullanımını gözden geçirdik. Son olarak kolay anlaşılır ve birbirine bağlı bir tanılama matrisi elde etmek için “hepsini bir araya koyma” yöntemini inceledik.

 

Tekâmül Modülü 2 ile;

 • Sübjektif ve objektif ölçütlerin öğretmenlere hangi bilgileri verdiğini anlayacaksınız.

 • Okulunuza özgü öğrencilerinize uygun tanılama araçlarını belirleyebileceksiniz.

 • Ele alınan bir örnekte hangi araçları kullanacağınızı belirleyerek, çoklu kriter kullanımına duyulan ihtiyacı ne kadar anladığınızı göstereceksiniz.


Tekâmül Modülü 3: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sosyal ve Duygusal Gelişimi

Bu Modül zihinsel veya akademik açıdan üstün yetenekli çocukların, duygusal olgunlukta yaşıtlarından farklılaştığı taraflarına ve “zorunlu seçim ikilemi” ne sebep olabilen “seviyesizleşme” ye veya akran kabulü için başarılarını düşürmeye odaklanmıştır. Aşırı heyecanın beş şeklini de inceledik ve zihinsel, duygusal veya fiziksel uyaranlara çok daha yoğun tepki veren öğrencilerin, bazen Dikkat Eksikliği Bozukluğu veya Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile yanlış tanılanabileceğine dikkat çektik.


Tekâmül Modülü 3 ile;

 • Birçok üstün yetenekli öğrencinin, neden yaşça daha büyük öğrencilerle arkadaşlık kurmaya çalıştığını anlayacaksınız.