top of page
eğitici eğitimleri afiş yeni slider.jpg

Eğitici Eğitimleri

 

Eğitim paketi, altı modül ve üç seviyeden (temel, tekâmül, ihtisas) oluşmaktadır. Toplam 18 modül eğitimi mevcuttur ve modüllerin tamamlanmasından sonra 3 adet çalıştay düzenlenecektir.


Temel Modül 1: Üstün Yetenekliyi Anlamak
“Üstün yeteneklilerin doğasını anlamak” ifadesinin anlamı, üstün yeteneğin türünü ve seviyesini anlamaktır. Üstün yetenekli öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri, ilk bakışta gözlemleyemesek de bu öğrencileri sınıf arkadaşlarından ayıran özelliklerdir.

Temel Modül 1 ile;

 • Güçlü yönler, üstün yetenek ve hüner arasındaki farkları anlayacak, öğrencileriniz arasında bulunan bu özellikteki öğrencilerin bir kısmını fark edeceksiniz.

 • Genel anlamda üstün yeteneklilerin veya öğrencileriniz arasındaki bazılarının bilişsel ve duyuşsal özelliklerini tespit edebileceksiniz.

 • Sınıfınızdaki veya okulunuzdaki hüner gelişimi alanında içsel zekânın ve çevresel katalizörlerin etkilerini değerlendirebileceksiniz.

Temel Modül 2: Üstün Yetenekli Öğrencileri Tespit
Tanılama süreçleri, kültürel olarak farklı üstün yetenekli öğrencilerden dezavantajlı gruplara kadar etkili olan süreçlere de özel önem veren hususları kapsayan çeşitli uygulamalardan oluşur. IQ testi veya ayrıştırmada kullanılan öğretmen tespiti gibi tek bir ölçütten ziyade farklı yaklaşım kombinasyonlarının kullanımını özellikle vurguluyoruz.

 

Temel Modül 2 ile;

 • Tanılamanın amacını anlayacaksınız.

 • Objektif ve sübjektif tanılama araçlarının farklarını ve ne zaman kullanılacaklarını anlayacaksınız.

 • Tanılama için kullanılabilecek farklı araçları tanıyacaksınız.

 • Çoklu tanılama kriterlerine duyulan ihtiyacın farkına varacaksınız.

Temel Modül 3: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sosyal ve Duygusal Gelişimi
Üstün yetenekli öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını ve özelliklerini anlamak, bu öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimde sınıf arkadaşlarından hangi yönlerde farklı geliştiklerini anlamak; üstün yetenekli öğrencileri ve ailelerini desteklemek; üstün yeteneklilerde olumlu sosyal alışkanlıkların ve destekleyici akran ilişkilerinin gelişimini güçlendirecek öğretim stratejileri ve sınıf yapıları oluşturmaktır.

 

Temel Modül 3 ile;

 • Zihinsel açıdan üstün yetenekli öğrencilerin, kendi yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında duyuşsal gelişimde hangi yönlerden farklı olduklarını anlayacaksınız.

 • Akran kabulü için kendi yeteneklerini maskeleyebilen parlak öğrencilerin davranışlarını belirleyeceksiniz.

 • Üst seviye yeteneklerin göstergesi olabilen “aşırı telaş” halini tanıyacaksınız.

Temel Modül 4: Üstün Yetenekli Öğrencilerde Beklenenden Düşük Başarıyı Anlamak
Üstün yetenekli öğrencilerin beklenenden düşük başarı göstermelerinin sebeplerini anlamak, düşük başarılı üstün yeteneklileri tespit etmek, düşük başarıyı önlemek ve düşük başarı döngüsünü tersine çevirmek üzere tasarlanan müdahale planlarını yapmaktır.

 

Temel Modül 4 ile;

 • Derslerinizde akademik açıdan beklenenden düşük başarı gösteren üstün yeteneklilerin farkındaysanız, beklenenden düşük başarının uygun tanımının neden gerekli olduğunu anlayacaksınız.

 • Üstün yetenekli öğrencilerdeki beklenenden düşük başarının bazı sebeplerinin farkına varacaksınız.

 • Beklenenden düşük akademik başarının, üstün yetenekli öğrencilerin ortak sorunu dolduğunu ve özellikle bazı kültürel azınlıklarda ve düşük sosyo-ekonomik statülü gruplarda tespitinin genelde zor olduğunu anlayacaksınız.

 • Üstün yetenekli ama akademik yönden beklenenden düşük başarı gösterenlerin belirlenmesine yardımcı olacak ipuçlarını veren özellikleri ve davranışları anlayacaksınız.

Temel Modül 5: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Müfredat Farklılaştırma
Genel sınıflardaki üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme seviyesini artıracak müfredat farklılaştırma yöntemlerini ve öğretim stratejilerini belirleme, üstün yetenekli öğrenciler üzerinde etkili olduğu uluslararası araştırmalarla belirlenen zenginleştirme modellerini uygun şekilde kullanmaktır: ön-test uygulamaları, müfredat sıkıştırma ve bireysel programlama.

 

Temel Modül 5 ile;

 • Özellikle üstün yetenekli öğrencilere ilişkin farklılaştırmanın tanımını ve amacını açıklayacaksınız.

 • bir ünite çalışmasında, farklılaştırmanın bileşenlerini analiz edeceksiniz.

 • Müfredat sıkıştırma prosesini tanımlayacaksınız.

 • Öğrettiğiniz bir ünite için sonuca odaklı bir ön test geliştireceksiniz.

Temel Modül 6: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Şartları Hazırlama ve Program Geliştirme
Kurum içi uygulama stratejilerinin belirlenmesi ve yetenek izleme, başarı veya ilgiye göre gruplama, hızlandırılmış işleyişin farklı şekilleri bu kapsamda ele alınmaktadır. Öğrencinin akademik ve sosyal gelişimi hakkındaki farklı stratejilerin etkilerine özel önem verilmelidir.

Temel Modül 6 ile;

 • Çeşitli gruplama seçeneklerinin akademik ve sosyal sonuçlarını anlayacaksınız.

 • Yeteneği, başarıyı veya ilgi gruplarını anlayacak ve izleyecek stratejileri kullanabileceksiniz.

 • Hızlandırma yapıp yapmayacağınıza ve nasıl uygulayacağınıza karar vermenizi sağlayacak uygulamaların farkında olacaksınız.

Tekâmül Modülü 1: Üstün Yetenekliyi Anlamak

Üstün yetenek ile güçlü yönler arasındaki farkı tartıştık; Gagné’nin Farklılaştırılmış Üstün Yeteneklilik ve Hüner Modeli’ni ve bir öğrencinin üstün yetenekli olabileceği pek çok durumu inceledik. Üstün yeteneklerin (yüksek potansiyel) hünere (yüksek performansa) tahvilindeki kişilik ve çevre özelliklerinin etkisini keşfettik. Üstün yetenekli çocukların ve ergenlerin, hem bilişsel hem de sosyo-duygusal gelişimde akranlarından farklılaştığı bazı taraflarına baktık.

Tekâmül Modülü 1 ile;

 • Üç üstün yeteneklilik modeli arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri analiz edeceksiniz: Renzulli’nin “üç halka” modeli, Tannenbaum’un “deniz yıldızı” modeli ve Gagné’nin Farklılaştırılmış Modeli. Her bir modelin okulunuzdaki olası kullanımlarını analiz edeceksiniz.

 • Üstün yetenekliliğin beş seviyesi ile bu grupların nüfustaki yaygınlığı arasında ilişki kuracak; muhtemel başarısızlığın ve sosyal tecridin sonuçlarını değerlendireceksiniz.

 • Siz ve meslektaşlarınız, bu öğrencilerin farklı öğrenme tarzları hakkında kazandığınız yeni anlayışı temel alarak, müfredatın seviyesini, hızını ve komplekslik derecesini farklılaştırmanın yollarını planlayacaksınız.

 • Üstün yeteneklilik ve üstün yetenekli öğrencilerin beklenenden düşük başarısının sebepleri ile ilgili anlayışınızı artıracaksınız.

 

Tekâmül Modülü 2: Üstün Yetenekli Öğrencileri Tespit

Erken çocuklukta, ilkokulda ve ergenlikte etkili tanılamanın ilkelerine baktık. Bir testle veya kontrol listeleriyle değerlendirmek yerine, okulunuzdaki üstün yetenekli veya hünerli öğrencileri mümkün olduğunca yüksek oranda tespit etmek için bir “güvenlik ağı” oluşturan objektif ve sübjektif ölçütlerden oluşan çoklu kriterlerin nasıl kullanılacağını tartıştık. Öğretmen ve aile adaylığını ve IQ, yatkınlık ve başarı testlerini, seviye üstü testleri, dezavantajlı ve kültürel olarak farklı topluluklardan gelen öğrencileri tanılamada dinamik testin kullanımını gözden geçirdik. Son olarak kolay anlaşılır ve birbirine bağlı bir tanılama matrisi elde etmek için “hepsini bir araya koyma” yöntemini inceledik.

 

Tekâmül Modülü 2 ile;

 • Sübjektif ve objektif ölçütlerin öğretmenlere hangi bilgileri verdiğini anlayacaksınız.

 • Okulunuza özgü öğrencilerinize uygun tanılama araçlarını belirleyebileceksiniz.

 • Ele alınan bir örnekte hangi araçları kullanacağınızı belirleyerek, çoklu kriter kullanımına duyulan ihtiyacı ne kadar anladığınızı göstereceksiniz.


Tekâmül Modülü 3: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sosyal ve Duygusal Gelişimi

Bu Modül zihinsel veya akademik açıdan üstün yetenekli çocukların, duygusal olgunlukta yaşıtlarından farklılaştığı taraflarına ve “zorunlu seçim ikilemi” ne sebep olabilen “seviyesizleşme” ye veya akran kabulü için başarılarını düşürmeye odaklanmıştır. Aşırı heyecanın beş şeklini de inceledik ve zihinsel, duygusal veya fiziksel uyaranlara çok daha yoğun tepki veren öğrencilerin, bazen Dikkat Eksikliği Bozukluğu veya Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile yanlış tanılanabileceğine dikkat çektik.


Tekâmül Modülü 3 ile;

 • Birçok üstün yetenekli öğrencinin, neden yaşça daha büyük öğrencilerle arkadaşlık kurmaya çalıştığını anlayacaksınız.

 • Arkadaş bulmakta zorlanan öğrencilerin, olumlu sosyal ilişkiler geliştirmesini kolaylaştıracaksınız.

 • Üstün yetenekli öğrencilerin mükemmeliyetçilikle ilgili bazı olumlu tutumlar ve alışkanlıklar geliştirmesine; zorlaştırıcı veya olumsuz mükemmeliyetçi eğilimleri azaltmasına yardımcı olacak stratejileri planlayacaksınız.

 • Ev-okul ilişkilerindeki dinamiklerin, üstün yetenekli öğrencilerin gelişimine nasıl yardımcı olabileceğini veya engelleyebileceğini anlayacaksınız.

 

 

Tekâmül Modülü 4: Üstün Yetenekli Öğrencilerde Beklenenden Düşük Başarıyı Anlamak

Üstün yetenekli öğrenciler arasındaki beklenenden düşük başarının sebeplerini, üst düzeyde yapabilir gençlerin ciddi biçimde potansiyellerinin altında performans göstermesinin nedenlerini inceledik. Düşük akademik öz yeterliliği, usancı, öğrenme zorluklarını, düşük öğretmen beklentilerini ve işlevsiz mükemmeliyetçiliği araştırdık. Beklenenden düşük başarıyı tespit etmek ve anlamak için kullanışlı bir çerçeve sunan Betts ve Neihart Üstün Yeteneklilik ve Hünerlilik Profilleri’ne giriş yaptık. Kültürel olarak farklı ve düşük sosyo-ekonomik gruplara mensup “gizli başarısızları” tespitin etkili bir aracı olarak Dinamik Test uygulamasını önerdik.

Tekâmül Modülü 4 ile;

 • Akademik öz yeterliliğin, akademik başarıyı optimize etmede önemli bir faktör olduğunu ve yetersiz akademik öz yeterliliğin güçlü bir hüner maskesi olduğunu anlayacaksınız

 • Üstün yetenekli öğrencilerin “akış” alanında çalışmasının, usanmalarını ve anksiyeteye girmelerini engellemede vazgeçilmez olduğunu, bunun neticesinde de akademik başarılarının arttığını anlayacaksınız.

 • Genel nüfusa mensup olmayan çocukların, beklenenden düşük akademik başarılarındaki orantısız farkların, genelde bu çocukları etkileyen faktörlerin sonucu olduğunu; istemsiz azınlık statüsü sorunları nedeniyle beklenenden düşük akademik başarıya daha eğilimli hale geldiğini anlayacaksınız.

 • Öğretmen beklentilerinin, üstün yetenekli çocukların, özellikle de kültürel açıdan farklı ve/veya düşük sosyo-ekonomik çevrelere mensup üstün yetenekli çocukların akademik başarılarının artışında önemli bir rol oynadığını anlayacaksınız.

 

Tekâmül Modülü 5: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Müfredat Farklılaştırma

Bu Modül öğretmenlerin içeriği, prosesi, ürünü ve öğrenme ortamını uyarlayarak üstün yetenekli öğrencilere yönelik müfredatın seviyesini, hızını ve kompleksliğini farklılaştırmada kullanabileceği bazı süreçlere giriş yaptık. Öğrencinin hâlihazırdaki bildiklerini değerlendirmek için öntest uygulama, müfredat sıkıştırmayla gereksiz revizyonları asgariye indirmemize imkân verdiğini; öğretmenlerin üstün yeteneklilere yönelik zorlayıcı ve zenginleştirilmiş bir müfredat geliştirebilmesi için müfredat geliştirmede Bloom Taksonomisi ve Williams Modeli’nin yararlı yapılar sunduğunu; Kaplan Modeli’nin temaya dayalı bağımsız çalışma veya araştırma projeleri için mükemmel bir yapı sağladığını öğrendik.

Tekâmül Modülü 5 ile;

 • Bir ünite çalışmasına yönelik çıktıları farklılaştıracaksınız.

 • Maker Modeli’ni kullanarak ileri seviye aktiviteler veya görevler geliştireceksiniz.

 • Özel öğretim alanınızdaki veya okulunuzdaki farklılaştırmayı değerlendirecek uygun stratejileri seçecek ve uygulayacaksınız.

 

 

Tekâmül Modülü 6: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Şartları Hazırlama ve Program Geliştirme

Bu Modül yetenek gruplama ve hızlandırma etrafında gelişen bazı mitolojileri incelemiş, üstün yetenekli ve hünerli öğrencilere yönelik bu süreçleri desteklemede kullanılan araştırmaya dayalı bulgulara giriş yapmıştır. Gruplamanın ve hızlandırmanın bazı şekilleri tarif edilmiş ve verimliliklerini azamiye çıkaracak pratik ipuçları verilmiştir. Öğretmenlerin ve ailelerin, öğrencinin hızlandırma için hem hazır bulunuşluğunu hem de hangi hızlandırma şeklinin en uygun olacağını değerlendirmesine yarayan hızlandırmadaki uluslararası ana esaslara giriş yapmıştır.

 

Tekâmül Modülü 6 ile;

 • Üstün yetenekli öğrencilerin karma yetenekli işbirlikçi grup öğrenmesine katılımıyla ilgili bazı hususların/endişelerin farkına varacaksınız.

 • Farklı gruplamanın ve hızlandırma stratejilerinin, “etki büyüklüğü” bulguları cinsinden akademik ve duyuşsal sonuçlarını yorumlayabileceksiniz.

 • Üstün yetenekli öğrencilere yönelik bireysel eğitim programlarının planlanması ve uygulanması ile ilgili ana esasların farkına varacaksınız.

 • Hızlandırmaya karar verip vermeme ve karar verilirse nasıl uygulanacağı konusunda ortaya çıkan çok farklı hususlarla ilgili tam bir anlayış geliştireceksiniz.

 

İhtisas Modülü 1: Üstün Yetenekliyi Anlamak

Üstün yeteneklilikle ilgili en etkili üç modeli inceledik ve analiz ettik: Françoys Gagné’nin Farklılaştırılmış Üstün Yeteneklilik ve Hüner Modeli, Joseph Renzulli’nin “üç halka” modell ve Abraham Tannenbaum’un “deniz yıldızı” modeli. Üstün yetenekli çocukların ve ergenlerin, hem bilişsel hem de sosyo-duygusal gelişimde akranlarından farklılaştığı yönlere; özellikle de zihinsel/akademik açıdan üstün yetenekli öğrencilerin, öğrenme tarzında nasıl farklılaştığına baktık. Tekâmül Modülü’nde Betts ve Neihart’ın üstün yetenekli öğrencilerin altı profilini daha detaylı inceledik ve farklı öğrenme tarzlarının, bu öğrencilerin yatkınlıklarının ve davranışlarının bazılarını açıklamaya nasıl yardımcı olacağını tartıştık. Üstün yetenekliliğin seviyelerine ve bunun, program geliştirme üzerindeki etkilerine baktık.

İhtisas Modülü 1 ile;

 • Gardner’in “Çoklu Zekâ” modelinin kendi sınıfınız veya okulunuz için yararlarını değerlendireceksiniz.

 • Sınıfınızdaki veya okulunuzdaki öğrenciler için, sporda ve atletizmde üstün yetenekli öğrencilere yönelik hüner arayışı; akademik açıdan üstün yetenekli öğrencilere yönelik ilkokul ve ortaokul hüner arayışı programlarına katılmanın potansiyel faydasını değerlendireceksiniz.

 • Üstün yetenekli çocuklar ve ergenler için geniş kapsamlı çalışmalarda ortaya konulan özel okul hükümlerinin etkilerini anlayacaksınız.

 • Zihinsel açıdan üstün yeteneğin olası göstergelerinden olan bazı erken çocukluk özelliklerini ve davranışlarını tanıyacaksınız.

 • Akademik olmayan alanlarda üstün yetenekli olan öğrencilerin özelliklerini ve öğrenme tarzlarını anlayacak ve bu öğrencilere müdahale edeceksiniz.

 

İhtisas Modülü 2: Üstün Yetenekli Öğrencileri Tespit

Erken çocuklukta, ilkokulda ve ergenlikte etkili tanılamanın ilkelerine baktık. Geçerlilik ve güvenilirliğin ilkelerini inceledik ve tanılama araçlarının seçiminde bunların ne kadar önemli olduğunu tartıştık. Bir testle veya kontrol listeleriyle değerlendirmek yerine, okulunuzdaki üstün yetenekli veya hünerli öğrencileri mümkün olduğunca yüksek oranda tespit etmek için bir “güvenlik ağı” oluşturan objektif ve sübjektif ölçütlerden oluşan çoklu kriterlerin nasıl kullanılacağını tartıştık. Öğretmen, aile, akran adaylığının ve kendini aday göstermenin zayıf ve güçlü yönlerini; IQ, yatkınlık ve başarı testlerini, seviye üstü testlerin kullanımını analiz ettik. Dezavantajlı ve kültürel olarak farklı topluluklardan gelen öğrencileri tanılamada dinamik testin kullanımının önemini vurguladık. Okulunuzun faydalı bir tanılama matrisi elde etmesi için, bu süreçlerden elde edilen değerli bilgileri sentezlemenin iki farklı yolunu analiz ettik.

İhtisas Modülü 2 ile;

 • Üstün yetenekli ve hünerli çocukların ve ergenlerin tanılanmasında, araştırmaların neler söylediği konusunda tam bir anlayışa sahip olacaksınız.

 • Geçerlilik ve güvenilirlik, etkililik ve verimlilik arasındaki farkları; bu kavramların tanılama araçlarının seçimini nasıl etkilediğini anlayacaksınız.

 • Tanılama yöntemlerini analiz edebilecek ve değerlendirebilecek; objektif ve sübjektif ölçütler kullanarak okulunuzun mevcut süreçlerini geliştirecek önerilerde bulunabileceksiniz.

 

İhtisas Modülü 3: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sosyal ve Duygusal Gelişimi

Bu Modül zihinsel veya akademik açıdan üstün yetenekli çocukların, duygusal olgunlukta yaşıtlarından farklılaştığı taraflarına, arkadaşlık anlayışlarına, kendi yetenekleri ve hünerleri hakkındaki duygularına ve hatta hobilerine ve ilgilerine odaklanmıştır. Örneğin akran kabulü için “seviyesizleşme” veya başarıyı düşürme gibi sonuçlara sebep olan “zorunlu seçim ikilemi” nin muhtemel sonuçlarını analiz ettik. Aşırı heyecanın beş şeklini de inceledik ve zihinsel, duygusal veya fiziksel uyaranlara çok daha yoğun tepki veren öğrencilerin, bazen Dikkat Eksikliği Bozukluğu veya Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile yanlış tanılanabileceğine dikkat çektik. Motivasyonun ve iyimserliğin başarıyı etkileyebileceğine baktık; mükemmeliyetçiliğin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirdik. Performans odaklı öz beklentilerdense görev odaklı öz beklentiye nasıl teşvik edeceğimiz, kolaylaştırıcı ev-okul işbirliğinin inşasının önemi gibi üstün yetenekli öğrencilerin ailesi olmayla ilgili bazı hususları inceledik. Öz saygı ile ilgili bir dizi konuyu inceledik ve gerçekçi olmayan şişirilmiş öz saygının, kendi başına çalışmak kadar diğer öğrencilerle birlikte çalışma deneyimiyle ılımlı hale getirilebileceğine dikkat çektik.

İhtisas Modülü 3 ile;

 • Akademik yönden üstün yetenekli öğrencilerin, bazen hünerlerini maskelemek için neden sporla ilgileniyormuş gibi göründüklerini anlayacaksınız.

 • Okulunuzu, akademik yönden üstün yetenekli öğrenciler için daha güvenli bir ortama dönüştürmenin yollarını planlayacaksınız.

 • Zorunlu seçim ikileminin, kırsal bölgelerdeki ve kültürel olarak farklı gruplardaki üstün yetenekli öğrenciler için nasıl özel bir sorun haline gelebileceğini meslektaşlarınıza açıklayacaksınız.

 • İçekapanık üstün yetenekli öğrencilere yardımcı olacak stratejiler geliştireceksiniz.

 • Okulunuzun, üstün yetenekli kızların ve erkeklerin gereksinimlerini ne ölçüde karşıladığını değerlendireceksiniz.

 

İhtisas Modülü 4: Üstün Yetenekli Öğrencilerde Beklenenden Düşük Başarıyı Anlamak

Üstün yetenekli öğrenciler arasındaki beklenenden düşük başarının bazı sebeplerini inceledik. Usancı, öğrenme engellerini, düşük öğretmen beklentilerini ve işlevsiz mükemmeliyetçiliği inceledik. Betts ve Neihart’ın Üstün Yeteneklilik ve Hünerlilik Profilleri’ne giriş yaptık ve beklenenden düşük başarıyı tespit etmek ve anlamak için yararlı bir çerçeveye girişi yaptık. Kültürel olarak farklı ve düşük sosyo-ekonomik gruplara mensup “gizli başarısızları” tespitin etkili bir aracı olarak Dinamik Test uygulamasını önerdik. Beklenenden düşük başarının genelde, öğrencinin düşük yeteneğe sahip ve değersiz olduğu inancından kaynaklandığına dikkat çektik. Öğretmenlerin bu öğrencileri tespit edebileceği ve yardımcı olabileceği stratejiler önerdik. Zorluklara direnmek için akademik öz yeterlilik ve öğrencinin yetenekleri arasındaki bağlantıları tartıştık ve öğretmenlerin, öğrencilerin öz yeterliliğini, rol modeller dahil uzmanlık deneyimleri vasıtasıyla geliştirmek için kullanabileceği bazı stratejileri inceledik. Azınlıklardaki eğitime sıcak bakmayan ve şüphe duyan, eğitime karşı olumsuz tutum takınan insanların neden olduğu eğitim dezavantajları gibi, azınlıklara mensup çocuklarda görülen beklenenden düşük başarının ana faktörlerini araştırdık. Tüm beklenenden düşük başarılılara deneyim “akışı” sunmanın önemini anladık.

İhtisas Modülü 4 ile;

 • Üstün yetenekli ancak “gizli” şekilde beklenenden düşük başarı gösterenleri tanılamanın yeni bir yöntemi olan Coolabah Dinamik Değerlendirme (CDD) ile ilgili bilgilerinizi artıracaksınız.

 • Beklenenden düşük başarıyı engellemede ve tersine çevirmede öğretmenlere yardımcı olabilecek stratejileri tanıyacak ve anlayacaksınız.

 • Öğrenmedeki engellerin, birçok çocuğun akademik yeteneklerini maskelediğine şahit olacaksınız.

 

İhtisas Modülü 5: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Müfredat Farklılaştırma

Bu Modül öğretmenlerin içeriği, prosesi, ürünü ve öğrenme ortamını uyarlayarak üstün yetenekli öğrencilere yönelik müfredatın seviyesini, hızını ve kompleksliğini farklılaştırmada kullanabileceği bazı süreçlere giriş yaptık. Öğrencinin hâlihazırdaki bildiklerini değerlendirmek için ön test uygulama, müfredat sıkıştırmayla gereksiz revizyonları asgariye indirmemize imkân verdiğini; öğretmenlerin üstün yeteneklilere yönelik zorlayıcı ve zenginleştirilmiş bir müfredat geliştirebilmesi için müfredat geliştirmede Bloom Taksonomisi ve Williams Modeli’nin yararlı yapılar sunduğunu; Kaplan Modeli’nin temaya dayalı bağımsız çalışma veya araştırma projeleri için mükemmel bir yapı sağladığını öğrendik. Maker modeli üstün yetenekli öğrenciler için farklılaştırılmış içerik, proses, ürün ve öğrenme ortamı üzerinden; “gerçek dünya” problemlerinin çözümü ile zenginleştirilmiş görev aktiviteleri vasıtasıyla tekâmül aktiviteleri geliştirmek için bir araç sunar. Üstün yetenekli öğrenciler için müfredat farklılaştırmayı destekleyen bazı araştırmaları inceledik ve müfredat farklılaştırmanın verimliliğini değerlendirebileceğimiz farklı yolları araştırdık. Üstün yetenekliliğin farklı seviyelerinin, farklı müfredat farklılaştırma stratejileri gerektirdiğine dikkat çektik.

İhtisas Modülü 5 ile;

 • Okulda okuyan farklı üstün yeteneklilik seviyesindeki öğrencilerin ihtiyaçlarını uygun şekilde karşılamada kullanılabilecek çeşitli stratejileri ve yaklaşımları değerlendirebileceksiniz.

 • Aşağıdakiler dahil, müfredat farklılaştırmada kullanılabilecek bazı stratejileri değerlendirebileceksiniz:

      ~ müfredat farklılaştırma ihtiyacının değerlendirilmesi;

      ~ başarılı değişim modellerinin kullanımı;

      ~ müfredat farklılaştırma uygulaması için bir zaman çizelgesi geliştirme:

             o Nereden başlayacaksınız?

             o Kadro ihtiyacı ne olacak?

             o Hangi kaynaklara ihtiyaç duyulacak?

             o Gerçekçi olan ne?

 • Müfredat farklılaştırmada, bütünleşik ve çok disiplinli yaklaşımı kullanan müfredat stratejilerini ve yenilikleri değerlendirebileceksiniz.

 • Müfredat farklılaştırmanın, okuldaki değerlendirmeyi ve raporlamayı nasıl etkileyeceğini değerlendirebileceksiniz.

 

İhtisas Modülü 6: Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Şartları Hazırlama ve Program Geliştirme

Bu Modül yetenek gruplama ve hızlandırma etrafında gelişen bazı efsaneleri incelemiş, üstün yetenekli ve hünerli öğrencilere yönelik bu süreçleri desteklemede kullanılan araştırmaya dayalı bulgulara giriş yapmıştır. Etki büyüklüğü kavramına, farklı hızlandırma programları ve yeteneğe veya başarıya göre gruplama üzerinden elde edilen öğrenme kazanımlarını sergilemenin yararlı bir yöntemi olarak giriş yapmıştır. Gruplamanın ve hızlandırmanın bazı şekilleri tarif edilmiş ve bunların akademik çıktıları ortaya konulmuştur. Bu programların verimliliklerini azamiye çıkaracak pratik ipuçları verilmiştir. Öğretmenlerin ve ailelerin, öğrencinin hızlandırma için hem hazır bulunuşluğunu hem de hangi hızlandırma şeklinin en uygun olacağını değerlendirmesine yarayan hızlandırmadaki uluslararası ana esaslara giriş yapmıştır. Bu modülün önceki seviyelerinde, üstün yetenekli öğrencilerle yürütülen işbirlikçi (kooperatif) grup öğrenmesinin olasılıklarını ve tehlikelerini araştırdık. Grup ve çevrimiçi mentörlük imkânlarını, kırsal ve uzak bölgelerdeki üstün yetenekli öğrenciler için özel avantajlarını inceledik. Özellikle ortalama üstün yetenekliliğin üzerindeki öğrenciler, öğrenme engeli bulunan öğrenciler veya fiziksel engelli veya ciddi derecede beklenenden düşük başarı sergileyen öğrenciler veya kronik başarısızlık riski altındaki öğrenciler için özellikle ihtiyaç duyulan ve olağanüstü faydaları görülebilen bireysel eğitim programlarının geliştirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili hususları inceledik.

İhtisas Modülü 6 ile;

 • Özel popülasyona mensup öğrencilerin veya beklenenden düşük başarılı öğrencilerin bir arada gruplanmasının muhtemel olumlu yönlerini anlayacaksınız.

 • Gruplama ve hızlandırma dahil tanılama ve şartları hazırlama konusunda tüm okul yaklaşımını geliştirmeye rehberlik edecek ilkelerin farkına varacaksınız.

 • Üstün yeteneklilerin radikal hızlandırması ve üçüncül eğitime giriş dahil, hızlandırmanın uygulanıp uygulanmayacağına veya nasıl uygulanacağına karar verme konusunda dikkate alınacak özel hususlarla ilgili tam bir anlayışa sahip olacaksınız.

EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ dokümanının oluşturulmasında yararlanılan kaynaklar:

Ablard, K. E. & Parker, W. D. (1997). Parents’ achievement goals and perfectionism in their academically talented children. Journal of Youth and Adolescence, 26 (6), 655-665.

Adams, M., Ball, S., Braithwaite, J., Kensall, H. and Low, B. (1992). Meeting community needs: Selective High Schools in the 1990s. Sydney: Macquarie University Press.

Alvino, J. (1989). Parents’ guide to raising a gifted toddler. Boston: Little, Brown and Co.

Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity. New York: Springer-Verlag.

American Association for Gifted Children (1978). On being gifted. New York: Walker.

American Heritage College Dictionary (3rd ed.) (1993). Boston: Houghton Mifflin Co.

Anastasi, A. (1988). Psychological testing (6th ed.). New York: Macmillan.

Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (Eds.) (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Longman.

Anonymous (1991). Personal communication.

Arnold. K. D. (1995). Lives of promise. San Francisco: Jossey-Bass.

Assouline S. G., Colangelo, N., & Lupokowski, L. (1993). The Iowa acceleration scale. Belin-Blank Center, The University of Iowa, Iowa City.

Assouline, S. G., Colangelo, N., Lupokowski -Shoplik, A. E., Sr Lipscomb, J. (1999). The Iowa Acceleration Scale manual Scottsdale, AZ: Gifted Psychology Press.

Assouline, S. (2003). Psychological and educational assessment of gifted children. In N. Colangelo & G. Davis, Handbook of gifted education (pp.124-145). Boston: Allyn & Bacon.

Assouline S. G., & Lupokowski -Shoplilc, A. E. (In press). Developing mathernatical talent: A guide for teachers and parents of gifted students. Waco, Prufrock Press.

Babad, E. Y. & Budoff, M. (1974). Sensitivity and validity of learning potential measurement in three levels of ability. Journal of Educational Psychology, 66 (3), 439-447.

Bailey, S. (1997) ‘Doing acceleration’: Fast but not loose. In J. Chan, R. Li, & J. Spinks (Eds) Maximizing potential: Lengthening and strengthening our stride (pp. 60-65). Hong Kong: The University of Hong Kong, Social Sciences Research Centre.

Bailey, S. (1996). Networking: Birds of a feather work together. In A. Jacob & G. Barnsley (Eds), Gifted children: The challenge continues (pp. 257-266). Sydney: NSWAGTC.

Baker, J. A. (1996). Everyday stressors of academically gifted adolescents. Journal of Secondary Gifted Education, 7, 356-368.

Baldwin, J. (1962). The relationship between teacher-judged giftedness, a group intelligence test and individual intelligence test with possible gifted kindergarten pupils. Gifted Child Quarterly, Winter, 153-156.

Baldwin, A.Y. (1985). Programs for the gifted and talented: Issues concerning minority populations. In F.D. Horowitz and M.O'Brien (Eds.) The gifted and talented: Developmental perspectives (223-249). Washington DC: American Psychological Association.

Banbury , M. M. & Wellington, B. (1989). Designing and using peer nomination forms. Gifted Child Quarterly, 33(4), 161-164.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioural change. Psychological Review, 84 (2), 191-215.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall.

Bandura, A. (2003). Self-efficacy. The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.

Bandura, A. (nd). Quotable quotes. Accessed 18/6/05, at: http://www.des.emory.edu/mfp/banquotes.html

Barzun, J. (1965). Music in American life. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Bell, L. A. (1989). Something’s wrong here and it’s not me: Challenging the dilemmas that block girls’ success. Journal for the Education of the Gifted, 12, 118-130.

Benbow, C. P, & Stanley.J. ( 1983). Academic precocity. Baltimore,MD: Johns Hopkins University Press.

Benbow, C. P. & Stanley, J. C. (1996). Inequity in equity: How ‘equity’ can lead to inequity for high-potential students. Psychology, Public Policy and Law, 2 (2), 249-292.

Benbow, C. P. (1998). Grouping intellectually advanced students for instruction. In J. VanTassel-Baska (Ed.) Excellence in educating gifted & talented learners (3rd ed.) (pp. 261-278). Denver, CO: Love.

Benbow, C. P., Lubinski, D., Shea, D. L., & Eftekhari-Sanjani, H. (2000). Sex differences in mathematical reasoning; Their status 20 years later. Psychological Science, 11, 474-480.

Berger, Sandra (1991). Differentiating Curriculum for Gifted Students.

Betts, G. T. & Neihart, M. (1988). Profiles of the gifted and talented. Gifted Child Quarterly, 32 (2), 248-253, 447-452.

Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Education, 32, 347–364.

Birch, C. P. (1984). Is any identification procedure necessary? Gifted Child Quarterly, 28(4), 157-161.

Blanchard, K., Zigarmi, P., & Zigarmi, D. (2000). Leadership and the one minute manager. London: HarperCollins.

Bloom, B. S. (Ed.), Englehart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: Handbook I: Cognitive domain. New York: Longmans Green.

Bloom, B. (1985). Developing talent in young people. New York: Ballantine.

Boehm, L. (1962). The development of conscience: A comparison of American children at different mental and socioeconomic levels. Child Devel-opment, 33, 575-590.

Boothe, D., Beheruz, N. S., Stanley, J. C., & Colgate, S. D. (1999). Special opportunities for exceptionally able high school students: A description of eight residential early-college-entrance programs. Journal of Secondary Gifted Education, 10 (4), 195-202.

Borland J. (1986). IQ Tests: Throwing out the bath water, saving the baby. Roeper Review, 8 (3), 163-167.

Borland, J. (1989). Planning and implementing programs for the gifted. New York: Teachers College Press.

Borland, J. H. & Wright, L. (1994). Identifying young, potentially gifted, economically disadvantaged students. Gifted Child Quarterly, 38 (4), 164-171.

Braggett, E. J. (1985). education of gifted and talented children: Australian provision. Canberra: Commonwealth Schools Commission.

Brody, L. E. & Stanley, J. C. in W. T. Southern & E. D. Jones (Eds.) (1991). The academic acceleration of gifted children. New York: Teachers College Press.

Brody, L. E., & Mills, C. J. (1997). Gifted children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 30, 282-296.

Bron, S. W., Renzulli, J. S., Gubbins, E. J., Siegle, D., Whang, W., & Chen, C. (1995). Assumptions underlying the identification of gifted and talented students. Gifted Child Quarterly, 49 (1), 68-78.

Brooks, J. & Brooks, M. (1993). In search of understanding: The case for constructivist classrooms. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Brophy, J. E. (1981). Teacher praise: A functional analysis. Review of Educational Research, 51, 5–32.

Brophy, J. E. (1983). Research on the self-fulfi lling prophecy and teacher expectations, Journal of Educational Psychology, 75(5), 631-661.

Bruner, J. (1966). Toward a theory of instruction. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bruner, J.S. (1966). Toward a theory of instruction. New York: Norton.

Bruner, J. (1986). Actual minds, possible worlds. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bruner, J. (1990). Acts of meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bruning, R. H., Schraw, G. J., & Ronning, R. R. (1999). Cognitive psychology and instruction (3rd edition). Columbus, OH: Prentice-Hall.

Budoff, M. (1987). Measures for assessing learning potential. In C. Lidz (Ed.), Dynamic Assessment (pp. 173–195). New York: The Guilford Press.

Burks, B.S., Jensen, D.W. & Terman, L.M. (1930). Genetic studies of genius: Vol. 3: The promise of youth. Stanford, CA: The Stanford University Press.

Butler–Por, N. (1993). Underachieving gifted students. In K. A. Heller, F. J. Mönks, & A. H. Passow (Eds), International handbook of research and development of giftedness and talent (pp. 649–668). Oxford: Pergamon.

Butler–Por, N. (1994). Gifted differently cultured underachievers in Israel. In K. A. Heller & E. A. Hany (Eds.), Competence and responsibility: The Third European Conference of The European Council for High Ability held in Munich (Germany), October 11–14, 1992. Vol. 2, Proceedings of the conference (pp. 213–223). Gottingen: Hogrefe & Huber.

Callahan, C. M., Cunningham, C. M., & Plucker, J. A. (1994). Foundations for the future: The socio-emotional development of gifted adolescent women. Roeper Review, 17, 99-105.

Callahan, C. M. (2005). Identifying gifted students from underrepresented populations. Theory into Practice, 44 (2), 98-104.

Carlson, J. S. & Wiedl, K. H. (1979). Toward a differential testing approach: Testing-the-limits employing the Raven Matrices. Intelligence, 3, 323-344.

Carrington, N. (1993). Australian adolescent attitudes towards academic brilliance. Australasian Journal of Gifted Education, 2 (2), 10-15.

Carrington, N. & Bailey, S. (2000). How do preservice teachers view gifted students? Evidence from a New South Wales study. Australasian Journal of Gifted Education, 9 (1), 18-22.

Carroll, J. B. (1993). Human cognitive abilities: A survey of factor analytic studies. New York: Cambridge University Press.

Center for Gificd Education. College of William and Mary. ( 1993). A menu of opportunitiesfor gifled learners. Williamsburg, VA: Author.

Chaffey, G. W. (2002). Identifying Australian Aboriginal children with high academic potential using Dynamic Testing. Unpublished PhD thesis, University of New England, Armidale, NSW.

Chaffey, G. W. (2002) Identifying Australian Aboriginal children with high academic potential using dynamic testing. Unpublished PhD thesis. University of New England, Armidale, NSW.

Chaffey, G. W., Bailey, S. B., & Vine, K. W. (2003). Identifying high academic potential in Australian Aboriginal children using dynamic testing. Australasian Journal of Gifted Education, 12 (1), 42-55.

Colangelo, N., Assouline, S.G., & Gross, M. U. M. (2004). A nation deceived: Why schools hold back America’s brightest students. Iowa City: University of Iowa. Available online, at: http://www.nationdeceived.org

Chaffey, G. W. (2002). Identifying Australian Aboriginal children with high academic potential using dynamic testing. Unpublished doctoral thesis, University of New England, NSW.

Chaffey, G. W., Bailey, S. B., & Vine, K. W. (2003). Identifying high academic potential in Australian Aboriginal children using dynamic testing. Australasian Journal of Gifted Education, 12 (1), 42-55.

Chaffey, G. & Bailey, S. (2003). The use of dynamic testing to reveal high academic potential and underachievement in a culturally different population. Gifted Education International, 18 (2), 24-137.

Chaffey, G. W. (2004). Low self-efficacy: An important talent mask for ‘at risk’ gifted children. Mindscape, 24 (2), 9-14.

Chaffey, G. W., McCluskey, K. W., & Halliwell, G. (Under review). Identifying high academic potential in Canadian Aboriginal primary school children.

Clark, G. & Zimmerman, E. (1984). Toward a new conception of talent in the visual arts. Roeper Review, 6, 214-216.

Clark, B. (2002). Growing up gifted: Developing the potential of children at home and at school (3rd Edition). Columbus, OH: Merrill.

Cohen, S. S., & Vaughn, S. (1994). Gifted students with learning disabilities: What does the research say? Learning Disabilities. A Multidisciplinary Journal, 5(2), 87-94.

Colanero, R. (1985). Gifts and talents among children from non-English-speaking backgrounds. In E. J. Braggett (Ed.), Education of gifted and talented children from populations with special needs (pp. 46-49.) Canberra: Commonwealth Schools Commission.

Colangelo, Handbook of Gifted Children, 3/e Published by Allyn and Bacon, Boston, MA. Pearson Education.

Colangelo, N. and Parker, M. (1981). Value differences among gifted adoles-cents. Counseling and Values, 26, 35-41.

Colangelo, N., Kerr, B. A., Christensen, P., & Maxey, J. (1993). A comparison of gifted underachievers and gifted high achievers. Gifted Child Quarterly, 37, 155-160.

Colangelo, N. (1996). What research tells us about the social-emotional needs of intellectually gifted children. (Audiotape). Sydney: Gifted Education Research, Resource and Information Centre (GERRIC), The University of New South Wales.

Colangelo, N., Assouline, S. G., Baldus, C. M., & New, J. K. (2002). Gifted education in rural schools. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.) Handbook of gifted education (2nd Edition) (pp. 572-581). Boston: Allyn and Bacon.

Colangelo, N. (2002). Counseling gifted and talented students. The National Research Center on the Gifted and Talented Newsletter, Fall, 5–9.

Colangelo, N. (2003). Counselling gifted students. In N. Colangelo and G. A. Davis (Eds.) Handbook of gifted education (3rd edition) (pp. 373-387). Boston: Allyn and Bacon.

Colangelo, N., Assouline, S. G., & Gross, M. U. M. (2004). A nation deceived: How schools hold back America’s brightest students. Iowa City: Belin-Blank Center for Gifted Education and Talent Development.

Coorey, M. (1998). Notebook. The Australian, May 18.

Cornell, D. G. et al., in W. T. Southern & E. D. Jones (Eds) (1991). The academic acceleration of gifted children. New York: Teachers College Press.

Costa, A. L. & Callick, B. (2000). Activating and engaging habits of mind. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum.

Cox, C. (1926). The early mental traits of 300 geniuses. In L. Terman, (Ed.), Genetic studies of genius (Vol. 2). Stanford, CA: Stanford Uni-versity Press.

Cox, J., Daniel, N., & Boston, B. 0.(1985). Educating able leamers: Programs and promising practices. Austin: University of Texas Press.

Cramer, J. & Oshima, T. (1992). Do gifted females attribute their math performance differently to other students? Journal for the Education of the Gifted, 16 (1), 18-35.

Cramond B. & Martin, C. E. (1987). Inservice and preservice teachers’ attitudes towards the academically brilliant. Gifted Child Quarterly, 31 (3), 15-19.

Craven, R. G., Marsh, H. W., & Debus, R. L. (1991). Effects of internally focused feedback and attributional feedback on enhancement of academic self-concept. Journal of Educational Psychology, 83, 17–27.

Cronbach, L. J. (1996). Acceleration among the Terman males: Correlates in midlife and after. In C. P. Benbow & D.

Csikszentmihalyi, M. (1982). Learning, ‘flow’, and happiness. In R. Gross (Ed.), Invitation to lifelong learning (pp. 167-187). Chicago: Follett.

Csikszentmihalyi, M. & Csikszentmihalyi, I. S. (1988). Optimal experience: Psychological studies of flow in consciousness. Cambridge: Cambridge University Press.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: HarperCollins.

Cuttance, P. & Stokes, S. A. (2001). School Innovation: Pathway to the knowledge society. Canberra: DETYA, Commonwealth Government of Australia.

Dabrowski, K. (1967). Personality-shaping through positive disintegration. Boston: Little Brown.

Daniel, N. (1989). Out of the Richardson Study: A look at fl exible pacing. The Gifted Child Today, 12 (5), 48-52.

Daniels, P.R. (1983). Teaching the gifted/learning disabled child. Rockville, MD: Aspen Systems Corporation.

Dauber, S. L. & Benbow, C. P. (1990). Aspects of personality and peer relations of extremely talented adolescents. Gifted Child Quarterly, 34(1), 10-14.

Davis, H. (1924). Personal and social characteristics of gifted children. 23rd Yearbook of the National Society for the Study of Education. Bloomington, Illinois: Public School Publishing Company.

Davis, G. A., & Rimm, S. B. (1998). Education of the gifted and talented. (4th ed.). Needham Heights: Allyn and Bacon.

Davis, G. A., & Rimm, S. B. (2004). Education of the gifted and talented (5th edition). Needham Heights: Allyn and Bacon.

DeHaan, R. F. & Havighurst, R. J. (1957). Educating gifted children. Chicago: University of Chicago Press.

DeHaan, R. F. & Havighurst, R. (1961). Educating gifted children (rev. ed.) Chicago: University of Chicago Press.

Delcourt, M.A.B., Loyd, B.H., Cornell, D.G. and Goldberg, M.D. (1994). Evaluation of the effects of programming arrangements on student learning outcomes. University of Connecticut: National Research Center on the Education of the Gifted and Talented.

de Lemos, M. M. (1989). Standard Progressive Matrices. Australian Manual. Hawthorne: Jenkin Buxton Printers.

Delisle, J.R. (1982). Striking out: Suicide and the gifted adolescent. Gift-ed/Creative/Talented, 13, 16-19

Delisle, J. (Ed.) (1984). Gifted children speak out. New York: Walker.

Delisle, J. R. (1992). Guiding the social and emotional development of gifted youth. New York: Longman.

Delisle, J. R. (1999). Once upon a mind: The stories and scholars of gifted child education. Fort Worth, TX: Harcourt Brace College Publishers.

Denton, C. & Postlethwaite, K. (1985). Able children. Windsor: NFER-Nelson.

Department of Education, Tasmania (2002). Guidelines for accelerated progression for students who are gifted. [6pp.] At: http://www.education.tas.gov.au/ocll/elsupport/giftededucation/accelerationguide. doc Accessed: 30/9/04.

Dickens, M. N. (1990). Parental influences on the maths self-concept of high achieving adolescent girls. Unpublished doctoral dissertation, University of Virginia, Charlottesville.

Diezmann, C. M. & Watters, J. J. (2000). Catering for mathematically gifted elementary students: Learning from challenging tasks. Gifted Child Today Magazine, July. Accessed 26/6/06, at: http://www.highbeam.com/library/docfree.asp?DOCID=1G1:66107754

Duncan, I. (1927). My life. New York: Liveright.

Dunn, R., Dunn, K., & Price, G. E. (1980). Learning styles: Research vs. opinion. Phi Delta Kappan, 62, 642-646.

Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. American Psychologist, 41, 1040-1048.

Elliott, C. D. (1990). Differential ability scales. San Antonio, TX: Psychological Corporation.

Elkind, D. (1981). The hurried child: Growing up too fast too soon. Reading, MA: Addison-Wesley.

Elkind, D. (1988). Mental acceleration. Journal for the Education of the Gifted, 11 (4), 19-31.

Elkind, D. (1988). The hurried child. Reading: Addison-Wesley.

Embretson, S. E. (1987). Toward development of a psychometric approach. In C. S. Lidz (Ed.), Dynamic assessment (pp. 141–170). New York: Guilford Press.

Everly, P. (1992). Teaching teenagers and living to tell about it. Englewood, CO: Teacher Ideas Press.

Feldman, D.H. (1979). The mysterious case of extreme giftedness. In A.H. Passow (Ed.) The gifted and the talented: Their education and development. The Seventy-Eighth Yearbook of the National Society for the Study of Education. Chicago: University of Chicago Press.

Feldhusen, J. F., Asher, J. W., & Hoover, S. M. (1984). Problems in the identification of giftedness and talent, or ability. Gifted Child Quarterly, 28 (4), 149-151.

Feldhusen, J.F. (1985). Toward excellence in gifted education. Denver: Love.

Feldhusen, J.F. (1986). A conception of giftedness. In R. Sternberg and J. Davidson (Eds.) Conceptions of giftedness. New York: Cambridge University Press.

Feldhusen, J.F. and Hoover, S.M. (1986). A conception of giftedness: Intelligence, self-concept and motivation. Roeper Review, 8 (3), 140-143.

Feldhusen, J. F., Proctor, T. B. & Black, K. N. (1986). Guidelines for grade advancement of precocious children, Roeper Review, 9 (1), 25-27.

Feldhusen, J. F. & Baska L. K. (1989). Identification and assessment of the gifted. In J. F. Feldhusen, J. L. VanTassel-Baska, & K. R. Seeley (Eds.), Excellence in educating the gifted. Denver: Love.

Feldhusen, J., Hansen, J., & Kennedy, D. (1989). Curriculum development for GCT teachers. Gifted Child Today, 12(6), 12-19.

Feldhusen, J., Hoover, S., & Sayler, M. (1990). Identifying and educating gifted students at the secondary level. Melbourne: Hawker Brownlow.

Feldhusen, J. E., & Jarwan, F.A. (1993). Identification of gifted and talented youth for educational programs. In K. A. Heller, F. J. Monks, & A. H. Passow (Eds.), International handbook of research and develop-ment of giftedness and talent (pp. 233-252). Oxford: Pergamon.

Feldman, D. H. (1980). Beyond universals in cognitive development. Norwood, NJ: Ablex.

Festinger, L. (1954). A theory of social comparisons. Human Relations, 2, 117-140.

Feuerstein, R., Rand, Y., & Hoffman, M. B. (1979). The dynamic assessment of retarded performers. Baltimore: University Park Press.

Ficici, A. (2003). International teachers’ judgment of gifted mathematics student characteristics. Roeper Review, 26 (4), 236.

Fiedler, E.D., Lange, R.E. & Winebrenner, S. (1993). In search of reality: Unravelling the myths about tracking, ability grouping and the gifted. Roeper Review, 16(1), 4-7.

Figgis, J. & Parker, L., with Bowden, J., Money, L., & Stanley, G. (2002). University credit for school students. Canberra: Commonwealth Department of Education, Science & Training.

Finke, R. A. (1995). Creative insight and preinventive forms. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), The nature of insight. Cambridge, MA: The MIT Press.

Flanders, J.R. (1987). How much of the content of mathematics textbooks is new? Arithmetic Teacher, 35, 18-23.

Fletcher, W. (2003). The Ad Astra program: Reaching for the stars, an online gifted program in Tasmania. TalentEd, 21 (1), 1-6.

Ford, D. Y. (1995). Counseling gifted African American students: Promoting achievement, identity, and social and emotional well-being. Storrs, CT: The National Research Center on the Gifted and Talented.

Ford, D. Y. (1996). Reversing underachievement among gifted Black students: Promising practices and programs. New York: Teachers College Press.

Ford, D. Y. (2002). Racial identity among gifted African-American students. In M. Neihart, S. M. Reis, N. M. Robinson, & S. M. Moon (Eds.) The social and emotional development of gifted children: What do we know? (pp. 155-163). Waco, TX: Prufrock Press.

Ford, D. Y., Moore, J. L., & Milner, H. R. (2005). Beyond cultureblindness: A model of culture with implications for gifted education, Roeper Review, 27 (2), 97-103.

Foster, W. (1983). Self-concept, intimacy and the attainment of excellence. Journal for the Education of the Gifted, 6(1), 20-27.

Fox, L.H., Brody, L , and Tobin, D. (1983). Learning-disabled/gifted chil-dren. Baltimore: University Park Press.

Frasier, M. M. (1989). Poor culturally diverse students can be gifted, too!. Educational Leadership, 46 (6).

Frasier, M. M. (1989). Poor minority students can be gifted, too!. Educational Leadership, 50 (7), 16-18.

Frasier, M. M. (1993). Issues, problems and programs in nurturing the disadvantaged and culturally different talented. In K. A. Heller, F. J. Monks, & A. H. Passow (Eds.), International handbook of research and development of giftedness and talent (pp. 685–92). Oxford: Pergamon.

Frasier, M. M. (1997). Gifted minority students: Reframing approaches to their identification and education. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds), Handbook of gifted education (Vol. 2, pp. 498–515). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.

Freed, J. (1996). Teaching right: Techniques for visual-spatial gifted children. Understanding Our Gifted, 8 (3), 3, 16-19, 21.

Freehill, M. F. & McDonald, J. (1981). Zeal: Essential to superior intellectual achievements? Gifted Child Quarterly, 25, 123-127.

French, J.L. (1969). The highly intelligent dropout. In W.B. Barbe and J.S. Renzulli (Eds.) Psychology and education of the gifted. New York: Irvington.

Fullan, M. (2001). Leading in a culture of change. San Francisco: Jossey-Bass.

Fullan, M. (2003). The moral imperative of school of leadership. Thousand Oaks, CA: Corwin.

Gagné, F. & Nadeau, L. (1985). Dimensions of attitudes towards giftedness. In A. H. Roldan (Ed.) Gifted and talented children, youth and adults: Their social perspectives and culture (pp. 148-170). Monroe, NY: Trillium Press.

Gagne, G. (1985). Giftedness and talent: Reexamining a reexamination of the definitions. Gifted Child Quarterly, 29 (3), 103-112.

Gagné, F. (1986). Douance, talent at accélération du préscolaire á l'univérsité. Montreal; Centre Educatif et Culturel.

Gagné, F. (1989). Peer nominations as a psychometric instrument: Many questions asked but few answered. Gifted Child Quarterly, 33(2), 53-58.

Gagné, F., Begin, J., & Talbot, L. (1993). How well do peers agree among themselves when nominating the gifted and talented? Gifted Child Quarterly, 37(1), 39-45.

Gagné, F. (1995). From giftedness to talent: A development model and its impact on the language of the field. Roeper Review, 18 (2), 103-111.

Gagné, F. (1998). A proposal for subcategories within gifted or talented populations. Gifted Child Quarterly, 42(2), 87–95.

Gagné, F. (2003). Transforming gifts into talents: The DMGT as a developmental theory. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.) Handbook of gifted education (3rd edition). (pp. 60-73). Boston: Allyn and Bacon.

Gallagher, J. J. (1976). Teaching the gifted child (2nd Edition). Boston: Allyn & Bacon.

Gallagher, S. A. (1990). Personality patterns of the gifted. Understanding Our Gifted, 3 (1), 1, 11-13.

Gallagher, J., & Coleman, M. R. (1992). State Policies for the Identification of Gifted Students from Special Populations: Three States in Profile, University of North Carolina.

Gallagher, J. J. (1996). Educational research and education policy: The strange case of acceleration. In C. P. Benbow & D. Lubinski (Eds.), Intellectual talent: Psychometric and social issues (pp. 83-92). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Galton, F. (1869). Hereditary genius: An inquiry into its laws and consequences. London: Macmillan.

Gardner, H. (1973). The arts and human development. New York: Wiley.

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.

Gardner, H. (1993). Frames of mind: The theory of multiple intelligences (Second edition). New York: Basic Books.

Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. New York: Basic Books.

George T. Betts and Maureen Neihart (1988). Profi les of the gifted and talented. Gifted Child Quarterly, 32(2), 248-253.

Getzels, J. & Jackson, P. (1962). Creativity and intelligence. Explorations with gifted children. New York: Wiley.

Getzels, J. & Csikszentmihalyi, M. (1976). The creative vision: A longitudinal study of problem finding in art. New York: Wiley.

Ginsberg, G. & Harrison, C. H. (1977). How to help your gifted child. New York: Monarch Press.

Glutting, J. J., & McDermott, P. A. (1990). Principles and problems in learning potential. In C. R. Reynolds & R. W. Kamphaus (Eds), The handbook of psychological assessment of children. Intelligence and achievement (pp.296–347). New York: Guilford Press.

Goertzel, V. and Goertzel, M. (1962). Cradles of eminence. Boston: Little, Brown and Company.

Goldberg, M.L. (1981). Issues in the education of gifted and talented children in Australia and the United States. Canberra: Australian Commonwealth Schools Commission.

Gordon, E. M. & Thomas, A. (1967). Children’s behavioral style and the teacher’s appraisal of their intelligence. Journal of School Psychology, 5, 292-300.

Gottfredson, L. S. (2003). The science and politics of intelligence in gifted education. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.), Handbook of gifted education (pp. 24-40). Boston: Allyn and Bacon.

Gottfried, A. W., Gottfried, A. E., Bathurst, K., & Guerin, D. W. (1994). Gifted IQ. Early developmental aspects: The Fullerton Longitudinal Study. New York: Plenum Press.

Gottman, J. M. & Parker, J. G. (1986). Conversations of friends: Speculations on affective development. New York: Cambridge University Press.

Gregory, E.H. and Stevens-Long, J. (1986). Coping skills among highly gifted adolescents. Journal for the Education of the Gifted, 9, 147-155.

Grigorenko, E. L., & Sternberg, R. J. (1998). Dynamic testing. Psychological Bulletin, 124(1), 75–111.

Gross, M. U. M. (1989). The pursuit of excellence or the search for intimacy? The forced-choice dilemma of gifted youth. Roeper Review, 11(4), 189-194.

Gross, M. U. M. (1989). The pursuit of excellence or the search for intimacy? The forced-choice dilemma of gifted youth. Roeper Review, 11 (4), 189-194.

Gross, M.U.M. (1992). The early development of three profoundly gifted children of IQ 200. In Klein, P.N. & Tannenbaum, A.J. (Eds.) To be young and gifted (94-140). New Jersey: Ablex.

Gross, M. U. M. (1993). Exceptionally gifted children. London: Routledge.

Gross, M. U. M. (1994). Changing teacher attitudes to gifted students through inservice training. Gifted and Talented International, 8 (2), 15-21.

Gross, M.U.M. (1997). How ability grouping turms big fish into little fish - or does it? Of optical illusions and optimal environments. Australasian Journal of Gifted Education, 6(2), 18-32.

Gross, M. U. M. (1998) The ‘me’ behind the mask: Intellectually gifted children and the search for identity. Roeper Review, 20 (3), 167-174.

Gross, M. U. M. (1999). Small poppies: Highly gifted children in the early years. Roeper Review, 21 (3), 207-214.

Gross, M. U. M., MacLeod, B., & Pretorius, M. (1999). Gifted students in secondary schools: Differentiating the curriculum. Sydney: GERRIC, UNSW.

Gross, M. U. M. (1999). From ‘the saddest sound’ to the D Major chord: The gift of accelerated progression. Paper presented at the 3rd Biennial Australasian International Conference on the Education of Gifted Students, Melbourne, 15 August.

Gross, M. U. M., MacLeod, B., Drummond, D., & Merrick, C. (2001). Gifted students in primary schools: Differentiating the curriculum. Sydney: GERRIC, UNSW.

Gross, M. U. M. (2002). Gifted children and the gift of friendship. Understanding Our Gifted, 14 (3), 27-29.

Gross, M. U. M. (2002). Academically gifted boys in Australian schools: Undervalued, underserved and often overlooked. Keynote address presented at Australian Conference on Boys Education, The Kings School, Sydney.

Gross, M. U. M. & van Vliet, H. E. (2003). Radical acceleration of highly gifted children: An annotated bibliography of international research on highly gifted children who graduate from high school three or more years early. Sydney: GERRIC, University of New South Wales.

Gross, M. U. M. (2003). Exceptionally gifted children (2nd edition). London: RoutledgeFalmer

Gross, M. U. M. (2004). Exceptionally gifted children (Second edition). London: RoutledgeFalmer.

Gross, M. U. M. & Van Vliet, H. E. (2005). Radical acceleration and early entry to college: A review of the research. Gifted Child Quarterly, 49, 154-171.

Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5, 444-454.

Gunderson, C.W., Maesch,’C., and Rees, J .W. (1988). The gifted/learn ing disabled student. Gifted Child Quarterly, 31, 158-160.

Hammill, D. D., Brown, L., & Bryant, B. R. (1992). A con-sumer's guide to tests in print (2nd ed.). Austin, TX: Pro-Ed.

Harrison, C. ( 2003). Giftedness in early childhood (3rd edition). Sydney: GERRIC.

Harslett, M. (1996). The concept of giftedness from an Aboriginal cultural perspective. Gifted Education International, 11, 100–106.

Hastings and Prince Edward District School Board. Cooperative group skills rubric. GE Telesat Project (Gifted Enrichment Program). Accessed 10/2/05, at: http://www.hpedsb.on.ca/telesat/ge/Advertising/Cooperative_group_skills_rubric.htm

Hawley, R. (1993). Boys will be men. Eriksson: Middlebury.

Hay Management Consultants (2000). The lessons of leadership. London: Author.

Hébert, T. (2000). Defining belief in self: Intelligent young men in an urban high school. Gifted Child Quarterly, 44, 91-114.

Hébert, T. (2002). Gifted males. In M. Neihart, S. M. Reis, N. M. Robinson, & S. M. Moon (Eds.) The social and emotional development of gifted children: What do we know? (pp. 137-144.). Waco, TX: Prufrock Press.

Heinbokel, A. (1997). Acceleration through grade skipping in Germany. High Ability Studies, 8 (1), 61-77.

Hennessey, B. A. & Amabile, T. M. (1988). The conditions of creativity. In R. J. Sternberg (Ed.), The nature of creativity: Contemporary psychological perspectives. New York: Cambridge University Press.

Hermelin, B. & O’Connor, N. (1980). Perceptual, motor and decision speeds in specifically and generally gifted children. Gifted Child Quarterly, 24, 180-185.

Hirsch, E. D. (1987). Cultural literacy: What every American needs to know. New York: Houghton Mifflin.

Hoekman, K. P., McCormick, J., & Barnett, K. (2005). The important role of optimism in a motivational investigation of the education of gifted adolescents. Gifted Child Quarterly, 49 (2), 99-110.

Holahan, C. K. & Sears, R. R. (1995). The gifted group in later maturity. Stanford: Stanford University Press.

Hollingworth, L. S. (1926). Gifted children: Their nature and nurture. New York: Macmillan.

Hollingworth, L. S. (1931). The child of very superior intelligence as a special problem in social adjustment. Mental Hygiene, 15 (1), 3-16.

Hollingworth, L. S. (1942). Children above IQ 180. New York: World Books.

Hubbard, R. (1929). A method of studying spontaneous group formation. In D. Thomas et.al. (Eds.) Some new techniques for studying social behaviour. New York: Teachers College Bureau of Publications.

Hunsaker, S.L. (2000). Documenting gifted program results for key decision-makers. Roeper Review, 23 (2), 80-82.

Irwin, M. (1998). Tertiary access while at school. Gifted, 104, 16, 21-22.

Jackson, N. E. (1992). Precocious reading of English: Origins, structure and predictive significance. In P. S. Klein & A. J. Tannenbaum (Eds.), To be young and gifted (171-203). Norwood, NJ: Ablex.

Jacobs, J. (1979). Effectiveness of teacher and parent identification of gifted children as a function of school level. Psychology in the Schools, 8, 140-142.

Jacobs, H., & Borland, J. (1986). The interdisciplinary concept model: Theory and practice. Gifted Child Quarterly, 30(4), 159-163.

Jaggar, K. A. (2000). Student perceptions of subject acceleration in New South Wales secondary schools. Unpublished doctoral dissertation, University of New South Wales, Sydney.

James, W. (1910). The principles of psychology. In R. N. Campbell (Ed.) The new science: Self-esteem psychology. New York: University Press of America.

Janos, P. M. (1983). The psychological vulnerabilities of children of very superior intellectual ability. Unpublished doctoral dissertation. Ohio State University.

Janos, P.M. & Robinson, N.M. (1985). Psychosocial development in intellectually gifted children. In F.D. Horowitz and M. O'Brien (Eds.) The gifted and talented: Developmental perspectives. Washington: American Psychological Association.

Jarrell, R. H., (1990). & Borland, J. H. (1990). The research base for Renzulli’s three-ring conception of giftedness. Journal for the Education of the Gifted, 13 (4), 288-308.

Jensen, A. R. (1981). Straight Talk about Mental Tests. London: The Free Press.

Johnson, D. & Johnson, R. (1989). What to say to parents of gifted children. The Cooperative Link, 5(2), 1.

Johnson, R. T. & Johnson, D. W. (1994). An overview of cooperative learning. In J. Thousand, A. Villa, & A. Nevin (Eds.), Creativity and collaborative learning. Baltimore: Brookes Press. Accessed 10/2/05, at: http://www.co-operation.org/pages/overviewpaper.html

Kaiser, C.F., Berndt, DJ. and Stanley, G. (1987). Moral judgment and depression in gifted adolescents. Paper presented at the 7th World Conference on Gifted and Talented Children, Salt Lake City, Utah.

Kanevsky, L. (1992). The learning game. In P. Klein & A. J. Tannenbaum (Eds.). To be young and gifted (pp. 204-241). Norwood, NJ: Ablex.

Kanevsky, L. (2000). Dynamic assessment of gifted students. In K. A. Heller, F. J. Monks, R. J. Sternberg, & R. F. Subotnik (Eds.), International handbook of giftedness and talent (pp. 283–295). New York: Elsevier.

Kaplan, S. (1986). The grid: A model to construct differentiated curriculum for the gifted. In J. S. Renzulli (Ed.) Systems and models for developing programs for the gifted and talented (pp. 180-193). Mansfifi eld Center, CT: Creative Learning Press.

Kaplan, R. & Saccuzzo, D. (2001). Psychological testing: Principles and applications and issues. Belmont, CA: Wadsworth.

Kaufmann, F. A., & Castellanos, F. X. (2001). Attention-Deficit/Hyperactivity disorder in gifted students. In K. A. Heller, F. J. Monks, R. J. Sternberg, & R. Subotnik (Eds.), International handbook for research on gifted-ness (2nd ed., pp. 621-632). New York: Elsevier.

Kaye, D. B., & Sternberg, R. J. (1983). Development of lexical decomposition ability. Unpublished thesis. New Haven, CT: Yale University.

Kearney, K. (1990). The highly gifted: Cooperative learning. Accessed 14/2/05, at: http://www.hoagiesgifted.org/the_highly_gifted_2.htm#coop

Kearney, K. (1993). The highly gifted: The age-grade lockstep. Understanding Our Gifted, 5 (5A).

Kelly, L. (1998). Information technology and the education of the gifted. Gifted, 105, 1, 24-27.

Kennedy, D.M. (1989). Classroom interactions of gifted and non-gifted fifth graders. Unpublished doctoral dissertation, Purdue University, Indiana.

Kerr, B. (1985). Smart girls, gifted women. Columbus, OH: Ohio Psychology.

Kerr, B. A. & Nicpon, M. F. (2002). Gender and giftedness. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.) Handbook of gifted education (2nd Edition) (pp. 493-505). Boston: Allyn and Bacon.

Kerr, B. A. & Nicpon, M. F. (2003). Gender & giftedness. In N. Colangelo & G. Davis, Handbook of gifted education (3rd Edition) (pp.493-505). Boston: Allyn & Bacon.

Kiernan, L. (1996). Differentiating Instruction. (Lesson One. pgs 3 – 4). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Also found at: http://www.ascd.org

Kissane, B. V. (1986). Selection of mathematically talented students. Educational Studies in Mathematics, 17, 221-241.

Kline, B. E. & Meckstroth, E. A. (1985). Understanding and encouraging the exceptionally gifted. Roeper Review, 8(1), 24-30.

Klein, P. N., & Tannenbaum, A. J. (1992). To be young and gifted (pp. 94-140). New Jersey: Ablex.

Kohlberg, L. (1964). Development of moral character and moral ideology. In M. Hoffman and L. Hoffman (Eds.) Review of child development research. New York: Russell Sage Foundation.

Konza, D. (1997). Understanding and managing your gifted child. In B. A. Knight & S. Bailey (Eds.) Parents as lifelong teachers of the gifted (pp. 71-80). Melbourne: Hawker Brownlow Education.

Kulik, C.C. & Kulik, J.A. (1982). Effects of ability grouping on secondary school students: A meta-analysis of evaluation findings. American Educational Research Journal, 19, 415-428.

Kulik, J. A., & Kulik, C. C. (1984). The effects of acceler-ated instruction on students. Review of Educational Research, 54, 409-425.

Kulik, J.A. (1991). An analysis of the research on ability grouping: Historical and contemporary perspectives. Connecticut: National Research Center on the Gifted and Talented.

Kulik, J.A. (1992). An analysis of the research on ability grouping: Historical and contemporary perspectives. University of Connecticut: National Research Center on the Education of the Gifted and Talented.

Kulik, J.A. and Kulik, C.C. (1997). Ability grouping. In N. Colangelo and G.A.Davis (Eds.), Handbook of gifted education, (2nd edition, p. 230-242). Allyn and Bacon: Needham Heights,PA.

Landvogt, J., Leder, G. & Abbott, C. (2001). Experiences of learning and teaching in an accelerated program: The view from within. TalentEd, 19 (2), 1-9.

Laycock, F. (1979). Gifted children. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.

Lidz, C. S. (1997). Dynamic assessment approaches. In D. S. Flanagan, J. L. Genshaft, & P. L. Harrison (Eds.), Contemporary intellectual assessment (pp. 281-296). New York: The Guilford Press.

Lehman, E. & Erdwins, C. (1981). Social and emotional adjustment of young intellectually gifted children. Gifted Child Quarterly, 25, 134-138.

Lidz, C. S. (1997). Dynamic assessment approaches. In D. S. Flanagan, J. L. Genshaft, & P. L. Harrison (Eds), Contemporary intellectual assessment (pp. 281–296). New York: The Guilford Press.

Lidz, C., & Macrine, S. L. (2001). An alternative approach to the identifi cation of culturally and linguistically diverse learners: The contribution of dynamic assessment. School Psychology International, 22, 74-96.

Linden K. & Hoover, S. (1994). Understanding the technical issues and problems in identifying the gifted. In J. B. Hansen & S. M. Hoover, Talent development theories and practice. Dubuque, IA: Kendall/Hunt.

Lohman, D. F., & Hagen, E. P. (2001). The Cognitive Abilities Test (Form 6). Chicago: Riverside Publishing.

Louisiana Department of Education (2002). Individualized education program. Accessed 2/5/05, at: http://66.102.7.104/search?q=cache:eeu-f4mwygsJ:www.doe.state.la.us/lde/uploads/959.pdf+IEP,+gifted&%20hl=en&ie=UTF-8

Lovaglia, M. J., Lucas, J. W., Houser, J. A., Thye, S. R., & Markovsky, B. (1998). Status processes and mental ability test scores. American Journal of Sociology, 104(1), 195–228.Lovaglia, M. J., Thompkins, D., Lucas, J., & Thye, S. (2000). The shadow of the future: How negative expectations cloud test performance. Paper presented at the Fifth Biennial Wallace

R

National Research Symposium on Talent Development, The University of Iowa, Iowa City, USA.

Lubinski (Eds.) Intellectual talent: Psychometric and social issues (pp. 192-210). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Lubinski D., Webb R. M., Morelock M. J., Benbow C. P. (2001). Top 1 in 10,000: A 10-year follow-up of the profoundly gifted. Journal of Applied Psychology, 86 (4), 718-729. Accessed 23/2/05, at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11519655&dopt=Citation

Lubinski (Eds.), Intellectual talent: Psychometric and social issues (pp. 179-191). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Ludlow, B. L., & Woodrum, D. T. (1982). Problem-solving strategies of gifted and average learners on a multiplediscrimination task. Gifted Child Quarterly, 26, 99-104.

Lupkowski, A. E., & Assouline, S. G. (1992). Jane and Johnny love math: Recognizing and encouraging mathematical talent in elementary students. Unionville, NY: Trillium Press.

Lupkowski-Shoplik, A., Benbow, C. P., Assouline, S. G. & Brody, L. E. (2003). Talent searches: Meeting the needs of academically talented youth. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.), Handbook of gifted education (pp. 204-218). Boston: Allyn and Bacon.

MacKinnon, D. W. (1964). The creativity of architects. In C. W. Taylor (Ed.) Widening horizons in creativity. New York: Wiley.

Maker, J. C. (1982). Curriculum development for the gifted. Rockville, MD: Aspen.

Maker, J. C. & Nielson, A. B. (1996). Curriculum development and teaching strategies for gifted learners. Austin, TX: Pro-Ed.

Maker, J. (1977). Providing programs for the gifted handicapped. Reston, VA: Council for Exceptional Children.

Maker, C.J. (1982). Curriculum development for the gifted. Rockville, MD: Aspen.

Maker, J. (1982). Curriculum development for the gifted. Austin, TX: PRO-ED.

Manaster, G. J. & Powell, P. M. (1983). A framework for understanding gifted adolescents’ psychological maladjustment. Roeper Review, 6, 70-73.

Marjoram, T. (1988). Teaching able children. London: Kogan Page.

Marland, S.P. (1971). Education of the gifted and talented, Volume 1: A report to the Congress of the United States by the U.S. Commissioner of Education. Washington DC: U.S. Government Printing Office.

Marland, S.P. (1972). Education of the gifted and talented. Washington D.C.: U.S. Department of Health, Education and Welfare.

Marland, S. P. (1972). Education of the gifted and talented, Volume 1, A report to the Congress of the United States by the US Commissioner of Education. Washington, DC: US Government Printing House.

Marsh, H. W. & Parker, J. W. (1984). Determinants of self-concept: Is it better to be a relatively large fish in a small pond even if you don’t learn to swim as well? Journal of Personality and Social Psychology, 47, 213-231.

Marzano, R. J., Pickering, D. J., & Pollock, J. E. (2001). Classroom instruction that works: Research-based strategies for increasing student achievement. Alexandria, VA: ASCD.

Marzano, R. J. (2003). What works in schools. Alexandria, VA: ASCD.

Masse, L. & Gagne, F. (1996). Should self nominations be allowed in peer nomination forms? Gifted Child Quarterly, 40(1), 24-30.

Matthews, D. J. (1988). Raven’s Matrices in the identification of giftedness. Roeper Review, 10, 159–162.

McKayle, D. (1966). The art of theatre. In S. J. Cohen (Ed.), The modern dance: Seven statements of belief (pp. 53-61). Middletown, CT: Wesleyan University Press.

McCluskey, K., O’Hagan, S., Baker, P. & Richard, S. (2000). Nurturing the talents of Aboriginal Canadian youth. TalentEd, 18 (4), 2-9.

McCluskey, K. & McCluskey, A. (2001). Understanding ADHD. Our personal journey. Winnipeg: Portage & Main Press.

McCoach, D., Kehle, T., Bray, M., & Siegle, D. (2001). Best practices in the identification of gifted students with learning disabilities. Psychology in the Schools, 38 (5), 403-411.

McCluskey, K. W. & Mays, A. M. (2003). Mentoring for talent development. Sioux Falls, SD: Reclaiming Youth International.

McConnochie, K. (1982). Aboriginal and Australian education: Historical perspectives. In J. Sherwood (Ed.), Aboriginal Education: Issues and Innovations (pp.17–32), Perth: Creative Research.

McGrew, K. S., & Flanagan, D. P. (1998). The intelligence test desk reference. Boston: Allyn and Bacon.

Meier, N. C. (1966). Factors in artistic aptitude: Final summary of a ten-year study of special ability. In E. W. Eisner & D. W. Eckers (Eds.), Readings in art education (pp. 105-116). Waltham, MA: Blaisdell.

Merrotsy, P. (2002). Appropriate curriculum for academically gifted students: Listening to the case studies of gifted students. Unpublished doctoral thesis, Northern Territory University, Darwin.

Merrotsy, P. (2003). Acceleration: Two case studies of access to tertiary courses while still at school. TalentEd, 21 (2), 10-24.

Mill s. J. R.. & Jackson, N. E. (1990). Predictive significance of early giftedness: The case of precocious reading. Jo11mal of Educational Psychology.82(3), 410-4 19.

Miraca Gross (Eds.) A nation deceived: How schools hold back America’s brightest students Vol. II (pp. 109-119). Iowa City: University of Iowa. Accessed 15/4/05, at: http://www.nationdeceived.org/

Moon, S. M. & Reis, S.M. (2004). Acceleration and twice-exceptional students. In N. Colangelo, S. G. Assouline, & M. U.

Murphy, L. L., Impara, J. C., & Plake, B. S. (Eds.). (1999). Tests in print V Lincoln, NE: Buros Institute of Mental Measurements.

Mursell, J. (1958). Growth processes in music education. In N. Henry (Ed.), Basic concepts in music education (pp. 140-162). The Fifty-Seventh Yearbook of the National Society for the Study of Education. Part I. Chicago: University of Chicago Press.

Naglieri, J. A., & Kaufman, J. C. (2001). Understanding in-telligence, giftedness and creativity using the PASS Theory. Roeper Review, 23, 151-156.

Naglieri, J. & Ford, D. (2005) Increasing minority students participation in gifted classes using the NNAT: A response to Lohman. Gifted Child Quarterly 49 (1), 29-37.

National Association for Gifted Children. (1998). Pre-K-grade 12 gifted program standards [Electronic version]. Retrieved from http://www.nagc.org/webprek12.htm.

Neihart, M. (1999). The import of giftedness and psychological wellbeing. What does the empirical literature say? Roeper Review, 22, 10-17.

Neihart, M. (1999). The impact of giftedness on psychological wellbeing. What does the empirical literature say? Roeper Review, 22, 10-17.

Neihart, M. (2000). Gifted children with Asperger's Syndrome. Gifted Child Quarterly, 44, 222-230.

Neihart, M., Reis, S. M., Robinson, N. M., & Moon, S.M. (2002). The social and emotional development of gifted children: What do we know? Washington: DC: National Association for Gifted Children.

Nicholls, J. G. (1983). Conceptions of ability and achievement motivation: A theory and its implications for education. In S. G. Paris, G. M. Olson & H. W. Stevenson (Eds.) Learning and motivation in the classroom. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

NSW Department of Education (1977). The education of the talented child. Report of the Committee appointed by the Minister of Education to enquire into the education of the talented child.

Oakes, J. (1986). Keeping track: How schools structure inequality. New Haven, CT: Yale University Press.

O’Connor, M. & Hermelin, B. (1979). Intelligence differences and conceptual judgment. Psychological Research, 41, 91-100.

Ogbu, J. U. (1994). Understanding cultural diversity and learning. The Journal for the Education of the Gifted, 17 (4), 355-383.

Olszewski-Kubilius, P. (1995). A summary of research regarding early entrance to college. Roeper Review, 18 (2), 121-126. Accessed 21/4/05, at: http://www.gt-cybersource.org/Record.aspx?NavID=2_0&rid=11406

Olszewski-Kubilius, P. (1998). Talent Search: Purposes, rationale, and role in gifted education. Journal of Secondary Gifted Education, 9 (3), 106-113. Accessed 9/5/05, from Center for Talent Development, Northwest University, at: http://www.ctd.northwestern.edu/mats/purposerole.html

O'Shea, H. (1960). Friendship and the intellectually gifted child. Exceptional Children, 26 [6), 327-335.

Otis, A. S., & Lennon, R. T. (1995). The Otis-Lennon school ability test (7th ed.). San Antonio: Hartcourt Brace Educational Measurement.

Page, E. B. & Keith, T. Z. (1996). The elephant in the classroom: Ability grouping and the gifted. In C. P. Benbow & D.

Page, E.B. and Keith, T.Z. (1996). The elephant in the classroom: Ability grouping and the gifted. In C.P. Benbow and D. Lubinski (Eds.) Intellectual talent: Psychometric and social issues (pp.192-210). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Painter, F. (1976). Gifted children: A research study. Herts. England: Pullen Publication.

Palloff, R. M & Pratt, K. (2001). Lessons from the cyberspace classroom. San Francisco: Jossey–Bass.

Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs and mathematical problem-solving of gifted students. Contemporary Educational Psychology, 21, 325-344.

Parnes, S.J. (1966). Programming creative behavior. Buffalo, NY: The State University of New York at Buffalo.

Passow, A.H. (1982). Differentiated curricula for the gifted/talented. In Curricula for the gifted: Selected proceedings for the First National Conference on Curricula for the Gifted/Talented (pp. 4-20). Ventura, CA: National/State Leadership Training Institute on the Gifted and Talented.

Passow, A. H. (1989a). The educating and schooling of the community of artisans in science. In P. F. Brandwein & A. H. Passow (Eds.), (1989). Gifted young in science: Potential to performance (pp. 27-38). Washington, DC: National Science Teachers Association.

Passow, A. H. (1989b). School, university, laboratory, and museum cooperation in identifying and nurturing potential scientists. In P. F. Brandwein & A. H. Passow (Eds.), Gifted young in science: Potential through performance (pp. 245-253). Washington, DC: National Science Teachers Association.

Passow, H. (1993). Nation/state policies regarding education of the gifted. In K. A. Heller, F. J. Monks, & A. H. Passow (Eds.), International handbook of research and development of giftedness and talent (pp. 29-46). Oxford: Pergamon.

Passow, A. H. & Frasier, M. M. (1994). Toward improving identifi cation of talent potential among culturally diverse and disadvantaged students. Roeper Review, 18(3), 198-202.

Passow (Eds.), International handbook of research and development of giftedness and talent (pp. 815-832). Oxford: Pergamon Press.

Pears, G. (1991). Personal communication.

Pegnato, C. W. & Birch, J. W. (1959). Locating gifted children in junior high schools - A comparison of methods. Exceptional Children, 25, 300-304.

Pendarvis, E. D., Howley, A. A., & Howley, C. B. (1990). The abilities of gifted children. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Perkins, D. N. (1981). The mind’s best work. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Peterson, J. S. (1999). Gifted - through whose cultural lens? An application of the postpositivistic mode of inquiry. Journal for the Education of the Gifted, 22 (4), 354-383.

Piechowski, M. (1986). The concept of developmental potential. Roeper Review, 8, 190-197.

Piirto, J. (1994). Talented children & adults: Their development and Education. New York: Merrill.

Porter, L. (2005). Gifted young children (Second edition). Crows Nest, NSW: Allen and Unwin.

Pyryt, M. C. (2000). Finding ‘g’: Easy viewing through higher order factor analysis. Gifted Child Quarterly, 44 (3), 190-192.

Pyryt, M. C. (2004). Parenting for High Potential, June, 10-14.

Radford, J. (1990). Child prodigies and exceptionally early achievement. London: Harvester.

Reis, S. (1984). The characteristics approach. Identification and beyond. Gifted Child Quarterly, 28 (4), 181-187.

Reis, S. M., Neu, T. W., & McGuire, J. M. (1995). Talent in two places: Case studies of high ability students with learning disabilities who have achieved. Storrs, CT: National Research Center on the Gifted and Talented.

Reis, S.M., Westberg, K.L., Kulikowitch, J., Caillard, F., Hébert, T., Plucker, J., Purcell, J.H., Rogers, J.B. & Smist, J.M. (1993). Why not let high ability students start school in January? The curriculum compacting study. Storrs, CT: The University of Connecticut.

Reis, S. M., & McCoach, D. B. (2000). The underachievement of gifted students: What do we know and where do we go? Gifted Child Quarterly, 44(3), 152–170.

Reis, S. M. (2002). Gifted females in elementary and secondary school. In M. Neihart, S. M. Reis, N. M. Robinson, & S. M. Moon (Eds.) The social and emotional development of gifted children: What do we know? (pp. 125-135). Waco, TX: Prufrock Press.

Reis, S. M., Colbert, R. D., & Hébert, T. P. (2005). Understanding resilience in diverse, talented students in an urban high school. Roeper Review, 27 (2), 110-120.

Renzulli , J. S., Smith. L. H., White, A. J., Callahan, C. M., & Hartman, R. K. (1976). Scales for lite rating of behavioral characteristics of superior s111de111s. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.

Renzulli, J.S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 60, 180-184, 261.

Renzulli, J. S. & Smith, L. H. (1980). The revolving door model: An alternative approach to identifying and programming for gifted and talented students. G/C/T, 15, 4-11.

Renzulli, J. S. (1986). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. In R. J. Sternberg & J. E. Davison (Eds.). Conceptions of giftedness (pp. 53-92). New York: Cambridge University Press.

Renzulli, J. S. (1987). What makes giftedness ? Re-examining a definition. Phi Delta Kappan, 60, 180-184, 261.

Renzulli, J. S. (Ed.) (2004). Identification of students for gifted and talented programs. Thousand Oaks, CA: Corwin Press and the National Association for Gifted Children.

Ricca, J. (1984). Learning styles and preferred instructional strategies of gifted students. Gifted Child Quarterly, 28, 121-126.

Richert, E. S. (1985). Identification of gifted children in the United States. The need for pluralistic assessment, Roeper Review, 8, 68–72.

Richert, E. S. (1991). Rampant problems and promising practices in identifi cation. In N. Colangelo, N. & G. A. Davis, Handbook of gifted education. Boston: Allyn and Bacon.

Rieber, R. W. & Carton, A. S. (Eds.). (1987). The collected works of L. S. Vygotsky (Vol. 1). New York: Plenum Press.

Rimm, S. B. & Olenchak, F. R. (1991). How Future Problem Solving helps underachieving gifted students. Gifted Child Today, 14, 19-22.

Robinson, H. (1983). A case for radical acceleration: Programs of Johns Hopkins University and the University of Washington. In C.P Benbow & J.C. Stanley (Eds.) Academic precocity; Aspects of its development (139-159). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Robinson, N. M. (1987). The early development of precocity. Gifted Child Quarterly, 31 (4), 161-164.

Robinson, A. (1990a). Cooperation or exploitation? The argument against cooperative learning for talented students. Journal for the Education of the Gifted, 14 (1), 9-27.

Robinson, A. (1990b). Response to Slavin: Cooperation, consistency, and challenge for academically talented youth. Journal for the Education of the Gifted, 14 (1), 31–36.

Robinson, N. M. & Weimer, L. J. (1991). In W. T. Southern & E. D. Jones (Eds.), The academic acceleration of gifted children. New York: Teachers College Press.

Robinson, N. M. (1992). Stanford-Binet IV, of course! Time marches on! Roeper Review, 15, 32-34.

Robinson, N. R. Reis, S. M., Neihart, M. & Moon, S. M. (2002). Social and emotional issues facing gifted and talented students: What should we do now? In M. Neihart, S. M. Reis, N. M. Robinson, & S. M. Moon (Eds.) The social and emotional development of gifted children: What do we know? (pp. 267-288). Waco, TX: Prufrock Press.

Robinson, A. (2003). Cooperative learning and high ability students. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.) Handbook of gifted education (3rd edition) (pp. 282-292). Boston: Allyn and Bacon.

Robinson, N. (2004). The case for radical acceleration to college. Accessed 21/4/05, at: http://www.ditd.org/Cybersource/record.aspx?sid=11208&scat=902&stype=110

Roedell, W. C., Jackson, N. E., & Robinson, H. B. (1980). Gifted young children. New York: Teachers College Press.

Roedell, W. (1988). ‘I just want my child to be happy’: Social development and young gifted children. Understanding Our Gifted, 1 (1), 1, 7-11.

Roeper, A. (1982). How the gifted cope with their emotions. Roeper Review, 5, 21-24.

Rogers, K. B. (1986). Do the gifted think and learn differently? A review of recent research and its implications. Journal for the Education of the Gifted, 10, 17-40.

Rogers, K.B. (1991). The relationship of grouping practices to the education of the gifted and talented learner. Connecticut: National Research Center on the Gifted and Talented.

Rogers, K. B. (1993). Grouping the gifted and talented: Questions and answers, Roeper Review, 16 (1), 8-12.

ogers, K.B. (1998). Using current research to make “good” decisions about grouping. National Association for Secondary Schools Principals’ Bulletin. 82(595), 38-46.

Rogers, K. B. (1999). Research synthesis. Accessed 26/2/05, at: http://www.nswagtc.org.au/info/articles/RogersResearchSynthesis.html

Rogers, K. B. (2002). Re-forming gifted education: How parents and teachers can match the program to the child. Scottsdale, AZ: Great Potential Press.

Rogers, K. B. (2003) Re-forming gifted education: Matching the program to the child. Scottsdale, AZ: Great Potential Press.

Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and pupils’ intellectual development. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Ross, P. 0. (1993). National excellence: A case for develop-ing America's talent. Washington, DC: U.S. Department of Education.

Ruban, L. M. & Reis, S. M. (2005). Identification and assessment of gifted students with learning disabilities. Theory into Practice, 44 (2), 115-124.

Ryan, W. (1976). Blaming the victim. New York: Vintage Books.

S.A. Education Department. (1983). Policy regarding fostering gifts and talents among children. Education Department Gazette, 11(23), 567-571. South Australia: Education Department.

Sattler, J. M. (2001). Assessment of children (4th ed.). San Diego: Sattler.

Schaefer, C. E. & Anastasi, A. (1968). A biographical inventory for identifying creativity in adolescent boys. Journal of Applied Psychology, 52, 42-48.

Schlechty, P. (1997). Inventing better schools: An action plan for educational reform. San Francisco: Jossey-Bass.

Scholwinski, E. and Reynolds, CR. (1985). Dimensions of anxiety among high IQ children. Gifted Child Quarterly, 29, 125-130.

Schooler, J. W., Fallshore, M., & Fiore, S. M. (1995) Epilogue: Putting insight into perspective. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), The nature of insight. Cambridge, MA: The MIT Press.

Schraw, G., & Graham, T. (1997). Helping gifted students develop metacognitive awareness, Roeper Review, 20, 4-8.

Schuler, P. (1999). Voices of perfectionism: Perfectionistic gifted adolescents in a rural middle school. Storrs, CT: National Research Center on the Gifted and Talented, University of Connecticut.

Schuler, P. (2002). Perfectionism in gifted children and adolescents. In M. Neihart, S. M. Reis, N. M. Robinson, & S. M. Moon (Eds.) The social and emotional development of gifted children: What do we know? (pp. 71-79). Waco, TX: Prufrock Press.

Schunk, D.H. (1987). Peer models and children's behavioral change. Equity and Excellence, 23, 22-30.

Schunk, D. H. (1987). Peer models and children’s behavioral change. Review of Educational Research. 57, 149-174.

Schunk, D. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26, 337–345.

Sears, R. (1977). Sources of life satisfaction of the Terman gifted men. American Psychologist, 32, 119-128.

Seligman, M. E. P. (1995). The optimistic child. Sydney: Random House.

Senate Employment, Workplace Relations, Small Business and Education References Committee (2001). The education of gifted children. Canberra: Commonwealth of Australia.

Senate Select Committee on the Education of Gifted and Talented Children (1988). The education of gifted and talented children. Canberra: Australian Government Publishing Service.

Sessions, R. (1965). The musical experience of composer, performer, and listener. New York: Atheneum.

Sheets, C. (2005). Making the most of your IEP. Kansas Association for the Gifted, Talented & Creative. Accessed 2/5/05, at: http://www.google.com/search?q=cache:Cm3DyxgMi-MJ:www.kgtc.org/Making%2520 the%2520 Most%2520 of%2520Your%2520IEP.pdf+IEP,+gifted&hl=en&ie=UTF-8

Shetler, D. (1985). Prenatal music experiences. Music Educators Journal, 71 (7), 26-27.

Shuter, R. (1968). The psychology of musical ability. London: Methuen.

Siegle, D. (2001). Teacher bias in identifying gifted and talented students. Annual Meeting of the Council for Exceptional Children, April.

Siegle, D. (2003). Mentors on the net: Extending learning through telementoring. Gifted Child Today, 26 (4), 51-4, 63. Accessed 26/6/06, at: http://www.highbeam.com/library/docfree.asp?DOCID=1G1:110312590

Siegle, D. (2005). Six uses of the Internet to develop students’ gifts and talents. Gifted Child Today, 28 (2), 30-36.

Silverman, L.K. (1983). Personality development: The pursuit of excellence. Journal for the Education of the Gifted, 6(1), 5-19.

Silverman, L. K (1989). Reclaiming lost giftedness in girls. Understanding Our Gifted, 5, 17-19.

Silverman, L. K. (1989). The highly gifted. In J. F. Feldhusen, J. VanTassel-Baska, & K. R. Seeley (Eds.), Excellence in educating the gifted (71-83). Denver: Love.

Silverman, L. K., & Kearney, K. (1992). The case for the Stanford-Binet L-M as a supplemental test. Roeper Review, 15, 34-37.

Silverman, L. K. (1993). Counselling the gifted and talented. Denver: Love.

Silverman, L. K. (1998). Personality and learning styles of gifted children. In J. VanTassel-Baska (Ed.) Excellence in educating gifted and talented learners (pp. 29-65). Denver: Love.

Silverman, L. K. (1998). The highly gifted. In J. VanTassel-Baska (1998). Excellence in educating gifted and talented learners (3rd ed.) (pp.115-128). Denver, CO: Love.

Silverman, L. K. (1999). Perfectionism, Gifted Education International, 13 (3), 216-225.

Silverman, L. K. (2003). Gifted children with learning disabilities. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.), Handbook of gifted education (pp. 533-543). Boston: Allyn and Bacon.

Simonton, D. K. (1995). Foresight in insight: A Darwinian answer. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.) The nature of insight. Cambridge, MA: The MIT Press.

Skuy, M., Kaniel, S., & Tzuriel, D. (1988). Dynamic assessment of intellectually superior Israeli children in a low socio-economic status community. Gifted Education International, 5, 90–96.

Slattery, L. (2005). Learning plan ‘flawed’. The Weekend Australian, July 9-10, p. 14.

Sloane, K. D. (1985). Home influences on talent development. In B. S. Bloom (Ed.) Developing talent in young people (pp. 439-476). New York: Ballantine.

Smith, F. (2005). The advantages of using the Stanford-Binet Version 5 when assessing gifted individuals. Gifted, 136, 29-30.

Smutny, J. F., Veenker, K., & Veenker, S. (1989). Your gifted child. New York: Facts on File.

Sosniak, L. A. (2003). Developing talent: Time, task and context. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.) Handbook of gifted education (3rd edition), (pp. 247-253). Boston: Allyn and Bacon.

Southern, W. T., & Jones, E. D. (1991). The academic ac-celeration of gifted children. New York: Teachers College Press.

Southern, W. T. & Jones, E. D. (1992). The real problems with academic acceleration. The Gifted Child Today, 15 (2), 34-38.

Southern, F. & Ferguson, C. (1996). The young gifted child at school - strategies for teaching. Paper presented at the 6th AAEGT National Conference, Adelaide. Accessed 1/3/05 at: http://www.nexus.edu.au/teachstud/gat/fer_sout.htm

Stanislavski, C. (1948). My life in art. New York: Meridian Books.

Start, K.B. (1986). Submission to the Australian Senate Standing Committee on the Education of Gifted and Talented Children. Canberra: Australian Commonwealth Government.

Start, K.B. (1986). A deprived group thought too clever by half. Sydney Morning Herald, June 28.

Start, K. B. (1989). The tyranny of age. Paper presented at the 8th World Conference on Gifted and Talented Children, Sydney, 3-7 July.

Steele, C. M., & Aronson, J. (1995). Stereotype threat and the intellectual test performance of African Americans. Journal of Personality and Social Psychology, 69(5), 797–811.

Steffe, L. & Gale, J. (Eds.). (1995). Constructivism in education. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Steinberg, L. (1985). Adolescence. New York: Knopf.

Sternberg, R. J. (1977). Component processes in analogical reasoning. Psychological Review, 84, 353-378.

Sternberg, R. J. & Davidson, J. E. (1982). The mind of the puzzler. Psychology Today, 16, 37-44.

Sternberg, R.J. (1985). Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence. New York: Cambridge University Press.

Sternberg, R. J. (1986). Intelligence applied: Understanding and increasing your intellectual skills. New York: Harcourt Bruce Jovanovich.

Sternberg, R. J. (2001). Giftedness as developing expertise: A theory of the interface between high abilities and achieved excellence. High Ability Studies, 12 (2), 159-179.

Stewart, E. D. (1981). Learning styles among gifted/talented students: Instructional technique preferences. Exceptional Children, 48, 134-138.

Stoll, L. & Fink, D. (1996). Changing our schools: Linking school effectiveness and school improvement. Buckingham, UK: Open University Press.

Strang, R. (1965). The psychology of the gifted child. In W.B. Barbe, (Ed.). Psychology and education of the gifted: Selected readings (pp. 113-117). New York: Appleton-Century-Crofts.

Stufflebeam, D. L. (2001). Evaluation models. In G. T. Gary & J. C. Greene (Eds.), New directions for evaluation (pp. 7-99). San Francisco: Jossey-Bass.

Stylianidou, F. & Ogburn, J. (1999). Science teacher training in an information society (STTIS). University of Sussex, UK: European Commission DGXII.

Swiatek, M. A. (2002). Tips for parents: Social experiences of gifted adolescents. Accessed 21/4/05, at: http://www.geniusdenied.org/Cybersource/Record.aspx?lib=1&sort=SourceName&scat=902&stype=110&sid=11160&NavID=7_26&sterm=%22Early+College%22

Swiatek, M.A. (1995). An empirical investigation of the social coping strategies used by gifted adolescents. Gifted Child Quarterly, 39, 154 -161

Taba, H. (1962). Curriculum development: Theory and practice. New York: Harcourt, Brace & World.

Tannenbaum, A. J. (1962). Adolescent attitudes towards academic brilliance. New York: Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University.

Tannenbaum, A. J. (1983). Gifted children: Psychological and educational perspectives. New York: Macmillan.

Tannenbaum, A.J. (1988). Myths and misconceptions in the education of the gifted. Paper presented at conference of the South Australian Association for Gifted and Talented Children, Adelaide, South Australia, April 24.

Tannenbaum, A. J. (2003). Nature and nurture of giftedness. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.) Handbook of gifted education (3rd edition) (pp. 45-59). Boston: Allyn and Bacon.

Taylor, S. (1996). Social and emotional development. In D. McAlpine & R. Moltzen (Eds.), Gifted and talented: New Zealand perspectives (pp. 391–406). Palmerston North, NZ: ERDC Press.

Taylor, S. D. (1998). Minority students and gifted and talented programs: Perceptions, attitudes and awareness. PhD Thesis, University of Sydney.

Terman, L. M. (1921). A symposium: Intelligence and its measurement. Journal of Educational Psychology, 12, 127-133.

Terman, L.M. (1925). Genetic studies of genius: Vol. 1. Mental and physical traits of a thousand gifted children. Stanford, C.A.: Stanford University Press.

Terman, L.M. (1926). Mental and physical traits of a thousand gifted children. In L. Terman (ed). Genetic studies of genius (Vol. 1) Stanford, CA: Stanford University Press.

Terman, L. M. & Oden, M. H. (1947). Genetic studies of genius: Volume IV: The gifted child grows up. Stanford: Stanford University Press.

Terman, L.M. (1954). The discovery and encouragement of exceptional talent. American Psychologist, 9, 221-230.

Terman, L.M. & Oden, M.H. (1959). Genetic studies of genius: Volume V: The gifted group at midlife. Stanford: Stanford University Press.

Tetenbaum, T. & Houtz, J. C. (1978). The role of affective traits in the creative and problem-solving performance of gifted urban children. Psychology in the Schools, 15, 27-32.

The Association for Bright Children of Ontario (2004). Individual education plans (IEPs) for gifted students. ABC Newsmagazine, Spring. Accessed 3/5/05, at: http://www.abcontario.ca/magazine/spri04.htm

The Association of the Gifted (TAG). (1989). Standards for programs involving the gifted and talented. Reston, VA: The Council for Exceptional Children.

Tomlinson, C. A., Callahan, C. M., & Lelli, K. M. (1997). Challenging expectations: Case studies of high-potential, culturally diverse young children. Gifted Child Quarterly, 41 (2), 5–17.

Tomlinson, C. (1996). Differentiating instruction for mixed ability classrooms: A professional inquiry kit. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Tomlinson, C. (1999). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. Alexandria, VA: ASCD.

Tomlinson, C. A. (2000). Irreconcilable differences? Standards-based teaching and differentiation. Alexandria, VA: ASCD.

Tomlinson, C. A. & Allan, S. D. (2000). Leadership for differentiating schools and classrooms. Alexandria, VA: ASCD.

Thorndike, R. L., Hagen, E. P., & Sattler, J. M. (1986). Stanford-Binet intelligence scale (4th ed.). Chicago: Riverside.

Torrance, E. P. (1966). The Torrance Tests of Creative Thinking: Directions manual and scoring guide. Princeton, NJ: Personnel Press.

Townsend, W. (1996). We knew he was bright: Parenting a profoundly gifted child. Paper presented at the AAEGT National Conference, Adelaide. Accessed 23/3/05, at: http://www.nexus.edu.au/teachstud/gat/townsend.htm

Tzuriel, D., & Feuerstein, R. (1992). Dynamic group assessment for prescriptive teaching: Differential effects of treatments. In H. C. Haywood & D. Tzuriel (Eds), Interactive assessment (pp. 187–206). New York: Springer–Verlag.

U.S. Commissioner of Education. (1972). Education of the gifted and talented (Report to the Congress). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Urban, K. K. (1995). Different models in describing, exploring, explaining, and nurturing creativity in society. European Journal for High Ability, 6, 143-159.

Vaivre-Douret, L. & Burnod, Y. (2001). Development of a global motor rating scale for young children (0-4 years) including eye-hand grip co-ordination. Childcare, Health and Development, 27 (6), 515-534.

Valencia, R. R., & Solorzano, D. G. (1997). Contemporary deficit thinking. In R. R. Valencia (Ed.), The evolution of deficit thinking (pp. 160–210). London: The Falmer Press.

Van Dyke, L.A. & Hoyt, K.B. (1958). The dropout problem in Iowa high schools. Des Moines, Iowa: Department of Public Instruction.

VanTassel-Baska, J. (1983). Profiles of precocity: The 1982 Midwest talent search finalists. Gifted Child Quarterly, 27(3), 139-144.

Van-Tassel Baska, J. (1985). Key administrative concepts in gifted program development. In J.F. Feldhusen (Ed.) Toward excellence in gifted education. Denver: Love.

VanTassel-Baska, J., Feldhusen, J., Seeley, K., Wheatley, G., Silverman, L., & Foster, W. (1988). Comprehensive curriculum for gifted learners. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

VanTassel-Baska, J. (1989). Appropriate curriculum for the gifted. In J. Feldhusen, J. VanTassel-Baska, & K. Seeley (Eds.), Excellence in educating the gifted (pp. 175-191). Denver: Love.

VanTassel-Baska, J. (1992). Educational decision-making on ability grouping and acceleration. Gifted Child Quarterly, 36(2), 38-42.

VanTassel-Baska, J. (1993). Comprehensive curriculum planning for gifted learners. Boston, MA: Allyn and Bacon.

VanTassel-Baska, J. (1998). Characteristics and needs of talented learners. In J. VanTassel-Baska (Ed.). Excellence in educating gifted and talented learners (3rd edition). Denver: Love.

VanTassel-Baska, J., Leonhard, P., Glenn, C. B., Poland, D., Brown, E., & Johnson, D. (1999). Curriculum review as a catalyst for gifted education reform at the secondary level. Journal of Secondary Gifted Education, 10 (4), 173-183.

VanTassel-Baska, J., & Feng, A. X. (2004). Designing and utilising evaluation for gifted program improvement. Waco, TX: Prufrock Press.

Vygotsky, L. S. (1974). Thought and language. Cambridge: The M.I.T Press. Whitmore, J. R. (1987). Conceptualizing the issues of underserved populations of gifted students. Journal of the Education of the Gifted, 10(3), 141–153.

Vygotsky, L.S. (1976). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Vasilevska, S. (2001). Ability grouping: An examination of the debate. Gifted, 117, 1, 26-29.

Vygotsky, L. S. (1976). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Wahlberg, H. J., Williams, D.B., & Zeiser, S. (2003). Talent, accomplishment and eminence. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds). Handbook of gifted education (3rd edition), (pp. 350-357). Boston: Allyn and Bacon.

Walters, L. S. (2000). Putting cooperative learning to the test. Harvard Education Letter, May/June. Accessed 9/5/05, at: http://www.edletter.org/past/issues/2000-mj/cooperative.shtml

Wassermann, S. (2001). Quantum theory, the uncertainty principle, and the alchemy of standardized testing. Phi Delta Kappan, 83(1), 28-40.

Wechsler, D. (1991). Manual for the Wechsler Intelligence Scale for Children-third edition. San Antonio: The Psychological Corporation.

Whitmore, J. R. (1980). Giftedness, conflict, and underachievement. Boston: Allyn & Bacon.

Whitmore, JR. and Maker, J. (1985). Intellectual giftedness in disabled per sons. Rockville, MD: Aspen Systems Corporation.

Whitmore, J. R. (1987). Conceptualizing the issues of underserved populations of gifted students, Journal of the Education of the Gifted, 10 (3), 141-153.

Wiggins, G. P. (1993). Assessing student performance. San Francisco: Jossey-Bass.

Wiggins, G. & McTighe, J. (1998). Understanding by design. Alexandria, VA: ASCD.

Williams, F. E. (1970). Classroom ideas for encouraging thinking and feeling (2nd edition). Buffalo, New York: D.O.K. Publishers.

Williams, F. E. (1993). The cognitive-affective interaction model for enriching gifted programs. In J. S. Renzulli (Ed.) Systems and models for developing programs for the gifted and talented. Melbourne: Hawker Brownlow.

Willis, S. & Mann, L. (2000). Differentiating Instruction: Finding manageable ways to meet individual needs. Alexandria, VA: ASCD. At: http://www.ascd.org/ed_topics/cu2000win_willis.html

Winner, E. (1996). Gifted children: Myths and realities. New York: Basic Books.

Witty, P.A. & Lehman, H.C. (1927). The play behavior of 50 gifted children. Journal of Educational Psychology, 18(4), 259-264.

Witty, P. (1930). A study of one hundred gifted children. Lawrence, KS: Bureau of School Service & Research.

Wolf, M. H. (1981). Talent search and development in the visual and performing arts. In Balancing the scale for the disadvantaged gifted (pp. 103-115). Ventura, CA: National/State Leadership Training Institute on the Gifted and the Talented and the Office of the Ventura County Superintendent of Schools.

Wright, S. P., Horn, S. P., & Sanders, W. L. (1997). Teacher and classroom context effects on student achievement. Implications for teacher evaluation. Journal of Personnel Evaluation in Education, 11, 57–67.

Wright, B. (2001). Parents’ perspectives of early college entrance for profoundly gifted children Part 1: Readiness issues and 1st college class options. 19pp. Accessed 23/3/05 at: http://www.smartkidathome.com/notes/Davidson%20Early%20College%20Article%20Part%201. pdf

Yewchuk, C., & Lupart, J. L. (1993). Gifted handicapped: A desultory duality. In K. A. Heller, F. J. Monks, & A. H.

 

Web Siteleri

http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/self-efficacy.html

http://www.nationdeceived.org/

http://www.inspiration.com

http://www.gifteddevelopment.com

http://www.thelearningplace.com.au/default_suborg.asp?orgid=23&suborgid=158

http://ericec.org/digests/e644.html

http://www.hoagiesgifted.org/grouping.htm

http://www.hoagiesgifted.org/identification.htm

http://www.nexus.edu.au/teachstud/gat/gibson.htm

http://www.nswagtc.org.au/info/identification/

http://www.hoagiesgifted.org/identification.htm

http://www.nexus.edu.au/teachstud/gat/gibson.htm

http://ericec.org/digests/e644.html

http://www.nswagtc.org.au/info/identification/

https://www.det.nsw.edu.au/policies/curriculum/schools/gats/pd_04_51_GATS_Policy.pdf

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/4221.0

http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/self-efficacy.html

http://ericec.org/digests/e644.html

http://www.gifted.uconn.edu (The University of Connecticut)

http://www.hoagiesgifted.org/identification.htm

http://www.hoagiesgifted.org/tests.htm

http://www.nationdeceived.org (Practical advice on acceleration)

http://www.nexus.edu.au/teachstud/gat/gibson.htm

bottom of page